પરીઓ અને પિક્સીઓ વચ્ચે તફાવત

પરીઓ વિ પિક્સિસ

પક્સીસ, લોકકથામાં જોવા મળે છે, પરીઓ કરતા નાની છે. તેઓ પાંખોવાળા નાના લોકો તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ પિક્સીઓ ચાર ઇંચ ઊંચો છે અને બગીચાઓમાં રહેવા માટે જાણીતા છે. પિક્સિઝ હંમેશા કાગડાઓ અથવા લોકોથી દૂર રહે છે અને પોતાના વાતાવરણનું સર્જન કરવાનું પસંદ કરે છે. જોકે તેઓ માળીની નોકરીને ગમે છે, તેઓ કોઈ અન્ય વ્યક્તિ માટે બગીચા પણ બનાવતા નથી પરંતુ પોતે જ.

પ્રદેશોની દ્રષ્ટિએ, પિક્સીઓ પરીઓ સાથે સતત લડાઈમાં જોવા મળે છે. પિક્સિસ અમૃત અને પરાગ પર ખીલે છે અને લગભગ વીસ વર્ષ સુધી રહેવા માટે જાણીતા છે. પિક્સીઓ તેમના ગતિમાં ઝડપી છે તેમ છતાં તેઓ ગતિ પર હોવાનું કહેવાય છે, તેઓ તેમના પ્રદેશ માટે લડવા એક વધારાનું લાંબા માર્ગ જાય છે. તેઓ જે લોકો તેમને પ્રેમ કરે છે અને જેમને તેઓ પ્રેમ કરે છે તેમને બચાવવા માટે પણ જાણીતા છે. પિક્સીઓ ટટ્ટુ અને ઘોડાને ચોરી કરતા હોય છે તેઓ ચાંદીના એલર્જી પણ છે.

એક પરી એક અમર વ્યક્તિ છે જે એક વ્યક્તિ જેવું છે. પરીઓ પાસે પાંખો પણ છે, અને તે લગભગ છ ઇંચ ઊંચું છે પિક્સીઓથી વિપરીત, પરીઓને વધુ જાદુઈ શક્તિઓ હોવાનું કહેવાય છે, જેમ કે સંપત્તિ, દયા અને બુદ્ધિનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવો. પ્રકૃતિના વિચિત્ર પાસાઓ બદલવા માટે પરીઓ પણ સત્તાવાળાઓ હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેઓ પાણી હેઠળ અથવા પર્વતોમાં રહેવા માટે જાણીતા છે. તેઓ ફળો અને પનીર પર ખીલે છે. પિક્સીઓની જેમ, પરીઓ ચાંદીના એલર્જી પણ છે.

પરીઓ શરણાગતિ અને જૂતાં બનાવવા માટે પ્રેમ કરે છે તેઓ નૃત્ય અને સંગીત પણ પ્રેમ કરે છે પિક્સીઓની જેમ, પરીઓ પણ માણસોથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે. તેમ છતાં તેઓ મનુષ્યથી દૂર રહે છે, તેઓ ઘરની ચીજો ચોરી કરવા માટે જાણીતા છે.

સારાંશ:

1. પિક્સીઓ ચાર ઇંચ ઊંચું છે અને બગીચાઓમાં રહેવા માટે જાણીતા છે. પરીઓ ઊંચા છે અને લગભગ છ ઇંચ ઊંચું છે.
2 પ્રદેશની દ્રષ્ટિએ, પિક્સીઓ પરીઓ સાથે સતત લડાઈમાં જોવા મળે છે.
3 પિક્સીઓથી વિપરીત, પરીઓને વધુ જાદુઈ શક્તિ હોવાનું કહેવાય છે, જેમ કે, સંપત્તિ, દયા અને બુદ્ધિને વેગ આપવો. પરીઓના પ્રકૃતિના વિચિત્ર પાસાઓ બદલવા માટે પરીઓ પણ જાણીતા છે.
4 પિક્સીઓ બગીચાઓમાં રહે છે. બીજી તરફ, પરીઓ પાણી હેઠળ અથવા પર્વતોમાં રહેવા માટે જાણીતા છે
5 પિક્સીઓ ટટ્ટુ અને ઘોડાઓ ચોરીને પ્રેમ કરે છે, જ્યારે પરીઓ ઘરની વસ્તુઓ ચોરી કરવા માટે જાણીતી છે.