ફેકટરિંગ અને ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ વચ્ચેનો તફાવત

ફેકટરિંગ વિ ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ

ફેક્ટરિંગ અને ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટીંગ ફેક્ટરીંગ અને ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટીંગ સેવાઓ પ્રદાન કરે તે બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા તેમના ઇન્વૉઇસેસ અને લેણાં પર ચૂકવણી મેળવવા માટે માલ અને સેવાઓના વેચાણકર્તાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી રીતો છે. ફેક્ટરીંગ અને ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટીંગ ઓફર વ્યવસાયો એ એક એવન્યુ છે કે જેમાં તેમની બાંધી મૂડી પુનઃપ્રાપ્ત કરવા અને રોકડ પ્રવાહમાં સુધારો કરે છે. આ લેખમાં દરેક પ્રકારની ઇનવાઇસ ફાઇનાન્સની સ્પષ્ટ સમજૂતી આપે છે અને ફેક્ટરીંગ અને ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટિંગ વચ્ચે સમાનતા અને તફાવતો પર પ્રકાશ પાડે છે.

ફેકટરિંગ શું છે?

ફેકટરિંગ એક પ્રકારનું ભરતિયું નાણા છે જેમાં તૃતીય પક્ષની સંડોવણી દ્વારા મેળવેલા ભથ્થાં અને અવેતન ઇન્વૉઇસેસ વસૂલ કરવામાં આવે છે. ફેકટરિંગ વ્યાખ્યામાં તે કહે છે કે ફેક્ટરિંગિંગ એ નાણાકીય વ્યવહાર છે જેમાં કંપનીઓ તેમના પ્રાપ્તિ અને અવેતન ઇન્વૉઇસેસ બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ જેવી કે ડિસ્કાઉન્ટેડ દરે પરિબળ તરીકે ઓળખાય છે. ફેકટરિંગ ઇન્વૉઇસેસ વ્યવસાયોને તેમના એકાઉન્ટ્સને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે ઝડપથી અને અસરકારક રીતે મંજૂરી આપે છે કારણ કે તેમને ઓફર કરેલા સામાન અને સેવાઓ પર ચુકવણી માટે તેમના ગ્રાહકો પર રાહ જોવી પડી નથી ફેક્ટરીંગ રીસીવેબલ્સ, જ્યારે તૃતીય પક્ષ, ખાસ કરીને એક બેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થા, વેચાણની ખાતાવહી જાળવી રાખે છે અને ગ્રાહકોને તેમની ચુકવણી કરવા માટે સીધા જ સંપર્ક કરીને કંપનીના દેવું સંગ્રહનું નિયંત્રણ કરે છે. ફેક્ટરિંગ ઇન્વૉઇસેસમાં, વ્યવસાયના ગ્રાહકો જાણતા હોય છે કે દેવુંનું સંગ્રહ ત્રીજા પક્ષને સોંપવામાં આવ્યું છે કારણ કે ક્લાયન્ટ પરિબળને ભરતિયું ચુકવણી કરે છે. દેવું ફેક્ટરિંગિંગ એ ફેકટરીંગનો એક પ્રકાર છે જેમાં પરિબળ પેસેન્જરોને પ્રદાતાઓ સામે લોન આપે છે અને અવેતન ઇન્વૉઇસેસને પરિબળ પર સુપરત કરે છે.

ઇનવોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ શું છે?

ઇનવોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ અન્ય પ્રકારનાં ઇન્વવિસ ફાઇનાન્સમાં. ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉસીંગ ટૂંકા ગાળાના ધિરાણનો એક પ્રકાર છે જેમાં કંપની તેના અવેતન ઇન્વૉઇસેસ અને લેણાં પર લોન મેળવી શકે છે. નાણાકીય સંસ્થા અથવા તૃતીય પક્ષ, ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટિંગની સેવા માટે ફી ચાર્જ કરે છે, અને કુલ ઇન્વૉઇસ મૂલ્યની સંમત ટકાવારી પર લોન્સ બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે ગ્રાહકો તેમના લેણાંની ચૂકવણી કરે છે, તો તે રકમ સીધા જ તૃતીય પક્ષ નાણાકીય સંસ્થામાં જાય છે. કંપની પોતે તેની વેચાણ ખાતાવહી જાળવે છે અને દેવું સંગ્રહ માટે જવાબદાર છે. આથી, કંપનીના ગ્રાહકો દેવું સંગ્રહમાં ત્રીજા પક્ષની સંડોવણીથી પરિચિત નથી. આ ગોપનીય ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ માટે પરવાનગી આપે છે અને સપ્લાયર સ્વસ્થ ગ્રાહક સંબંધો જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉસીંગ એ એસેટ આધારિત ધિરાણનો એક પ્રકાર છે જેમાં નાણાકીય સંસ્થા વ્યાપારી લોન આપે છે, જે અવેતન ઇન્વૉઇસેસ અને એકાઉન્ટ્સ દ્વારા સુરક્ષિત છે.

ફેકટરિંગ અને ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ વચ્ચે શું તફાવત છે

ફેક્ટરિંગ અને ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટિંગ બંને ઇનવાઇસ ફાઇનાન્સ મિકેનિઝમ છે જે ટૂંકા ગાળાની ધિરાણ પૂરું પાડે છે. તેમની સમાનતા હોવા છતાં ફેક્ટરીંગ અને ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટિંગ વચ્ચે ઘણી બધી ફરક છે. નાના કંપનીઓ સામાન્ય રીતે ભરતિયું ફેક્ટરિંગનો ઉપયોગ કરે છે, કારણ કે મોટાભાગના મોટા કોર્પોરેશનો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગનો વિરોધ કરવામાં આવે છે. ઇન્વૉઇસમાં ફેક્ટરિંગમાં વેચાણ ખાતા, દેવું એકત્ર અને ક્રેડિટ ચેક ત્રીજા પક્ષની નાણાકીય સંસ્થા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે, અને ગ્રાહકો જાણતા હોય છે કે પેઢી ત્રીજા પક્ષની સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહી છે. ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટિંગ સાથે, આ ઘણું ગોપનીય છે કારણ કે સેલ્સ લેજેર્સને ઘરમાં જાળવવામાં આવે છે અને ગ્રાહકો ત્રીજા પક્ષની સંડોવણીથી પરિચિત નથી.

સારાંશ:

ફેકટરિંગ વિ ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ

• ફેક્ટરિંગ અને ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટિંગ બંને ઇનવાઇસ ફાઇનાન્સ મિકેનિઝમ છે જે ટૂંકા ગાળાની ધિરાણ પૂરું પાડે છે.

• ફેક્ટરિંગની વ્યાખ્યા: નાણાકીય વ્યવહાર જેમાં કંપનીઓ બેંકો અને નાણાંકીય સંસ્થાઓ જેવી કે ડિસ્કાઉન્ટેડ દરે પરિબળ તરીકે ઓળખાતી ત્રીજા પક્ષકારોને તેના પ્રાપ્તિ અને અવેતન ઇન્વૉઇસેસ વેચતી હોય છે.

• ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટીંગ વ્યાખ્યા: ટૂંકા ગાળાની ધિરાણનું એક સ્વરૂપ જેમાં કંપની તેના અવેતન ઇન્વૉઇસેસ અને લેણાં પર લોન મેળવી શકે છે.

• ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉસીંગ એ એસેટ આધારિત ધિરાણનો એક પ્રકાર છે જેમાં નાણાકીય સંસ્થા વ્યાપારી લોન આપે છે, જે અવેતન ઇન્વૉઇસેસ અને એકાઉન્ટ્સ દ્વારા સુરક્ષિત છે.

• ઇન્વૉઇસ ફેક્ટરિંગમાં, ત્રીજા પક્ષની નાણાકીય સંસ્થા દ્વારા સેલ્સ લેડર, ડેટ કલેક્શન અને ક્રેડિટ ચેકનું સંચાલન કરવામાં આવે છે, અને ગ્રાહકો જાણતા હોય છે કે પેઢી ત્રીજા પક્ષની સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહી છે.

• ભરતિયું ડિસ્કાઉન્ટીંગની સાથે, આ ખૂબ જ ગોપનીય છે કારણ કે વેચાણની જોગવાઈઓ ઘરમાં જાળવવામાં આવે છે અને ગ્રાહકો ત્રીજા પક્ષની સંડોવણીથી પરિચિત નથી.

વધુ વાંચન:

  1. ફેકટરિંગ અને એકાઉન્ટ્સને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય નાણાકીય વચ્ચેનો તફાવત