ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇન્ડરેક્ટ કેશ ફ્લો વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - ડાયરેક્ટ વિ ઇન્ડરેક્ટ કેશ ફ્લો

ડાયરેક્ટ અને પરોક્ષ કેશ ફ્લો છે રોકડ પ્રવાહના નિવેદનમાં ઓપરેટિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી ચોખ્ખી રોકડ પ્રવાહ પર પહોંચવા માટેની બે પદ્ધતિઓ રોકડ પ્રવાહના નિવેદનમાં ત્રણ મુખ્ય વિભાગો છે: ઓપરેટિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી ચોખ્ખી રોકડ પ્રવાહ, રોકાણ પ્રવૃત્તિઓમાંથી ચોખ્ખી રોકડ પ્રવાહ અને ધિરાણ પ્રવૃત્તિઓમાંથી ચોખ્ખી રોકડ પ્રવાહ. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોકડ પ્રવાહ પદ્ધતિમાં મુખ્ય તફાવત એ છે કે સીધી રોકડ પ્રવાહ પદ્ધતિ સ્રોત દ્વારા એકાઉન્ટિંગ વર્ષ માટે તમામ મુખ્ય ઓપરેટિંગ રોકડ રસીદ અને ચૂકવણીની યાદી આપે છે, જ્યારે પરોક્ષ કેશ ફ્લો પદ્ધતિ તેની ચોખ્ખી આવકને વ્યવસ્થિત કરે છે. ઓપરેટિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી રોકડ પ્રવાહની ગણતરી કરવા માટે બેલેન્સશીટ એકાઉન્ટ્સમાં ફેરફારો આઇએએસબી (ઇન્ટરનેશનલ એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ બોર્ડ) ઓપરેશન્સમાંથી નેટ રોકડ પ્રવાહની ગણતરી કરવા માટે સીધા અથવા પરોક્ષ પદ્ધતિ પસંદ કરવા માટે સંસ્થાઓ માટે સ્વતંત્રતા આપે છે.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 ડાયરેક્ટ કેશ ફ્લો શું છે
3 પરોક્ષ કેશ ફ્લો શું છે
4 સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - ડાયરેક્ટ વિ ઇન્ડરેક્ટ કેશ ફ્લો
5 સારાંશ

ડાયરેક્ટ કેશ ફ્લો શું છે?

સીધા રોકડ પ્રવાહ પદ્ધતિ સ્રોત દ્વારા એકાઉન્ટિંગ વર્ષ માટે તમામ મુખ્ય ઓપરેટિંગ રોકડ રસીદ અને ચૂકવણીની સૂચિ કરે છે. અન્ય શબ્દોમાં, તે સૂચિ આપે છે કે કેવી રીતે રોકડ પ્રવાહ ઊભા થયા અને કેવી રીતે રોકડ આઉટફ્લો ચૂકવવામાં આવ્યા. બધા સ્રોતો સૂચિબદ્ધ કર્યા પછી, કેશ ઇન્ફ્લો અને આઉટફ્લો વચ્ચેના તફાવત ઓપરેટિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી ચોખ્ખી રોકડ પ્રવાહની બરાબર થાય છે.

ઇ. જી. એડીપી કંપની સીધા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને રોકડ પ્રવાહનું નિવેદન તૈયાર કરે છે

આ વર્ગીકરણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે કારણ કે તે રોકડ પ્રવાહના તમામ સ્રોત અને આઉટફ્લોને સૂચિબદ્ધ કરે છે. જો કે, નોંધપાત્ર સ્કેલ કંપનીઓ દ્વારા અપનાવવાનું મુશ્કેલ છે કારણ કે તેમની પાસે નાણાના ઘણા સ્રોત છે. તેની તૈયારીમાં ખવાયેલા સમયને લીધે સીધી રોકડ પ્રવાહ પદ્ધતિ ભાગ્યે જ વપરાય છે.

પરોક્ષ કેશ ફ્લો શું છે?

પરોક્ષ કેશ ફ્લો પદ્ધતિ ઓપરેટિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી રોકડ પ્રવાહની ગણતરી કરવા માટે બેલેન્સશીટ એકાઉન્ટ્સના ફેરફારો માટે ચોખ્ખી આવકને વ્યવસ્થિત કરે છે. અહીં, નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન રોકડ બેલેન્સને અસર કરતી સંપત્તિ અને જવાબદારી એકાઉન્ટ્સમાં થયેલા ફેરફારો કરવેરા પહેલા ચોખ્ખા નફાથી ઉમેરાયેલા અથવા બાદ કરવામાં આવે છે.

ઇ. જી. જી.આઈ.આઇ. કંપની પરોક્ષ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને રોકડ પ્રવાહનું નિવેદન તૈયાર કરે છે

કંપનીઓ સીધી પદ્ધતિ પર પરોક્ષ કેશ ફ્લો પદ્ધતિને પસંદ કરે છે કારણ કે આ પદ્ધતિ આવક નિવેદન અને બેલેન્સશીટમાંથી સહેલાઇથી ઉપલબ્ધ માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે.જેમ કે, આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને રોકડ પ્રવાહનું નિવેદન તૈયાર કરવા પર વિતાવતો સમય સીધી પદ્ધતિની તુલનામાં ઘણી ઓછી છે. તેથી, ઘણી કંપનીઓ દ્વારા પરોક્ષ પદ્ધતિ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે

ડાયરેક્ટ એન્ડ પરડિટ કેશ ફ્લો વચ્ચે શું તફાવત છે?

ડાયરેક્ટ વિ ઇન્ડરેક્ટ કેશ ફ્લો

સીધી રોકડ પ્રવાહ પદ્ધતિ સ્રોત દ્વારા એકાઉન્ટિંગ વર્ષ માટે તમામ મુખ્ય ઓપરેટિંગ રોકડ રસીદ અને ચૂકવણીની સૂચિ કરે છે. પરોક્ષ કેશ ફ્લો પદ્ધતિ ઓપરેટિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી રોકડ પ્રવાહની ગણતરી કરવા માટે બેલેન્સશીટ એકાઉન્ટ્સના ફેરફારો માટે ચોખ્ખી આવકને વ્યવસ્થિત કરે છે.
નેટ ઇન્કમ રિકંસીલેશન
સીધી પદ્ધતિ હેઠળ, ચોખ્ખી આવક ઓપરેટિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી ચોખ્ખી રોકડ પ્રવાહ સાથે જોડાયેલી નથી. પરોક્ષ પદ્ધતિ હેઠળ, ચોખ્ખી આવક ઓપરેટિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી ચોખ્ખી રોકડ પ્રવાહ સાથે જોડાયેલી છે.
વપરાશ
સીધા રોકડ પ્રવાહ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કંપનીઓ દ્વારા વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતો નથી. અસુરક્ષિત રોકડ પ્રવાહ પદ્ધતિ રોકડ પ્રવાહના નિવેદનની તૈયારીમાં લોકપ્રિય અને વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

સારાંશ - ડાયરેક્ટ કેશ ફ્લો વિ ઇન્ડરેક્ટ કેશ ફ્લો

સીધી રોકડ પ્રવાહ અને પરોક્ષ રોકડ પ્રવાહ પદ્ધતિઓ વચ્ચેનો તફાવત મુખ્યત્વે ચોખ્ખી રોકડનો પ્રવાહ કેવી રીતે આવે છે તેના પર આધાર રાખે છે. બન્ને પદ્ધતિઓ હેઠળ પરિણામી ચોખ્ખી રોકડ પ્રવાહ સમાન છે; જો કે, તેની ઓછી જટિલ પ્રકૃતિને લીધે ઘણી કંપનીઓ દ્વારા પરોક્ષ પદ્ધતિ પસંદ કરવામાં આવે છે. રોકાણ અને ધિરાણ પ્રવૃત્તિઓમાંથી ચોખ્ખી રોકડ પ્રવાહની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિ સીધા અથવા પરોક્ષ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતી હોવા છતાં તે જ રહે છે.

સંદર્ભો
1 "સ્ટેટમેન્ટ ઓફ કેશ ફ્લોઝ ડાયરેક્ટ મેથડ | | ફોર્મેટ | ઉદાહરણ. "મારા એકાઉન્ટિંગ કોર્સ એન. પી. , n. ડી. વેબ 10 મે 2017.
2 "આઈએએસ પ્લસ "રોકડ પ્રવાહનું નિવેદન: યુ.એસ. એસએનએપી અને આઇએફઆરએસ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો. એન. પી. , 28 જુલાઈ 2014. વેબ 10 મે 2017.
3 "કેશ પ્રવાહનું નિવેદન, આડકતરી પદ્ધતિ | | ફોર્મેટ | ઉદાહરણ. "મારા એકાઉન્ટિંગ કોર્સ એન. પી. , n. ડી. વેબ 10 મે 2017.

ચિત્ર સૌજન્ય:
1. બ્લુ ડાયમંડ ગૅલેરી દ્વારા "કેશ ફ્લો" (સીસી-બીએ-એસએ 3. 0)