ડિમાન્ડ કર્વ અને સપ્લાય કર્વ વચ્ચેનો તફાવત

ડિમાન્ડ કર્વ વિ પુરવઠાની કર્વ

ડિમાન્ડ અને સપ્લાય એ અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં મૂળભૂત ખ્યાલો છે જે એક બીજા સાથે ખૂબ નજીકથી સંબંધિત છે. માગ ખરીદદારની બાજુ પર દેખાય છે, અને પુરવઠો વિક્રેતા બાજુ જુએ છે માંગ અને પુરવઠા વણાંકો માગ અને પુરવઠાના કાયદાના કાયદાના ગ્રાફિકલ રજૂઆત છે અને દર્શાવે છે કે જથ્થા કેવી રીતે પૂરી પાડવામાં આવે છે અને ભાવમાં ફેરફાર સાથે ફેરફારની માગણી કરે છે. નીચેનો લેખ સામાન્ય રીતે પુરવઠા અને માંગની ઝાંખી આપે છે અને માંગ અને પુરવઠા વણાંકો વચ્ચેનો તફાવત સમજાવે છે.

ડિમાન્ડ કર્વ

માંગની કિંમત અને ચુકવણીની ઇચ્છાથી સમર્થિત સામાન અને સેવાઓ ખરીદવાની ઇચ્છા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. માંગનો કાયદો અર્થશાસ્ત્રમાં એક મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલ છે જે માગણીની ભાવ અને જથ્થા વચ્ચેનો સંબંધ જુએ છે. માંગના કાયદા જણાવે છે કે પ્રોડક્ટની કિંમત વધીને ઉત્પાદનની માંગમાં ઘટાડો થશે, અને પ્રોડક્ટની કિંમતમાં ઘટાડો થશે કારણ કે પ્રોડક્ટની માંગમાં વધારો થશે (એમ ધારી રહ્યા છીએ કે અન્ય પરિબળો ગણવામાં આવતા નથી). માગની કર્વ માંગના કાયદાના ગ્રાફિકલ પ્રતિનિધિત્વ છે.

માગની કર્વ એક ગ્રાફ પર દોરવામાં આવે છે જે વાય અક્ષ પરની કિંમત દર્શાવે છે, અને x અક્ષ પરનો જથ્થો દર્શાવે છે. માગની કર્વ ડાબેથી જમણે નીચે ઢોળાવશે કારણ કે તે ભાવ અને જથ્થાની માંગ વચ્ચે રહેલો વ્યસ્ત સંબંધ દર્શાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો પ્રોડક્ટની કિંમત 10 ડોલર છે, તો માગણીની માત્રા 100 હશે. ભાવ વધીને 20 ડોલર થઈ જશે, માંગ ઘટીને 50 થશે, અને જ્યારે ભાવ વધીને 30 ડોલર થશે તો 25 ની થશે. ડાબેથી જમણે નીચલી ઢાળવાળી વળાંક બતાવશે

પુરવઠા કર્વ

પુરવઠો સામાન અને સેવાઓનો જથ્થો છે જે નિર્માતા આપેલ ભાવે બજારની જગ્યાએ સપ્લાય કરવા તૈયાર છે. પુરવઠા એ જથ્થા વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવશે કે જે નિર્માતા સપ્લાય કરવા તૈયાર છે અને જેના માટે ઉત્પાદકો તેમના ઉત્પાદનો વેચવા માટે તૈયાર છે. પુરવઠાના કાયદો જણાવે છે કે પ્રદાન કરેલ પ્રોડક્ટ / સર્વિસની કિંમતમાં વધારો થતો જથ્થો વધશે અને પ્રોડક્ટની કિંમતની કિંમતમાં ઘટાડો થશે.

પુરવઠા વળાંક ગ્રાફિકલી રીતે પુરવઠાના કાયદાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યાં વાય અક્ષ કિંમત રહેશે અને x અક્ષત જથ્થો હશે. પુરવઠા વળાંક ઢોળાવ ઉપર ડાબેથી જમણે, કારણ કે તે ભાવ અને જથ્થા વચ્ચે સીધો સંબંધ દર્શાવે છે. જો પ્રોડક્ટની કિંમત 5 ડોલર છે તો પુરવઠા 50 એકમો હશે, જ્યારે ભાવ 10 ડોલરથી વધશે તો 100 થી વધશે અને તેથી વધુ.જો ભાવ ઘટીને $ 2 નું પુરવઠો આશરે 20 એકમો પર પડી જશે

ડિમાન્ડ વિ સપ્લાય કર્વ

અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ડિમાન્ડ અને સપ્લાય એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. જો કે, તેમના નજીકના સંબંધો હોવા છતાં બે વિભાવનાઓ એકદમ અલગ છે. માલ અને સેવાઓ ખરીદવા માટેની માંગની કર્વ ગ્રાહકની બાજુ પર દેખાય છે, અને માલ અને સેવાઓની વેચાણ માટે ઉત્પાદકની બાજુ પર પુરવઠો વળાંક જુએ છે

માગ, ભાવ અને જથ્થા માટે વ્યસ્ત સંબંધ હોય છે (વિપરીત દિશામાં આગળ વધવું) કારણ કે ભાવમાં વધારો જથ્થોની માગમાં ઘટાડો થાય છે કારણ કે લોકો ઊંચી કિંમતે ઓછા ખરીદે છે. પુરવઠા, ભાવ અને જથ્થોનો સીધો સંબંધ હોય છે જ્યાં પુરવઠો વધે છે અને ભાવમાં વધારો થાય છે જ્યાં નિર્માતા ઊંચી કિંમતે વધુ સપ્લાય કરશે. બિંદુ કે જેના પર પુરવઠો અને માંગ બંને વળાંક મળે છે તે સંતુલન બિંદુ છે કે જેના પર માંગ પુરવઠાની બરાબર છે.

સારાંશ:

• માલ અને સેવાઓ ખરીદવા માટે ગ્રાહકની બાજુ પર માંગની કર્વ જુએ છે, અને માલ અને સેવાઓના વેચાણ માટે પુરવઠા વળાંક ઉત્પાદકની બાજુ પર જુએ છે

• માગની કર્વ ડાબેથી જમણી તરફ ઢોળાવશે કારણ કે તે માગણીની ભાવ અને જથ્થા વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ દર્શાવે છે.

• પુરવઠા વળાંકની ઢોળાવ ઉપરથી જમણી તરફ, કારણ કે તે ભાવ અને જથ્થા વચ્ચેના સીધો સંબંધ દર્શાવે છે.