કપાતપાત્ર અને આઉટ ઓફ પોકેટ વચ્ચે તફાવત મહત્તમ

> તબીબી વીમા પૉલિસી સામાન્ય રીતે કુલ તબીબી ખર્ચને આવરેલી નથી દર્દી સાથે ચુકવણીનું ભારણ શેર કરવા માટે વીમા કંપનીઓ ઉપયોગમાં લેવાતી ઘણી પદ્ધતિઓ છે. આ લેખમાં, અમે તબીબી વીમા સંબંધિત બે શબ્દો પર નજર રાખીએ છીએ; કપાતપાત્ર અને મહત્તમ પોકેટ બહાર આ લેખ સ્પષ્ટપણે દરેક શબ્દને સમજાવે છે, તેમના સંબંધોને પ્રકાશિત કરે છે અને સમજાવે છે કે કેવી રીતે તબીબી વીમા પૉલિસી દ્વારા આવરી લેવામાં આવતા ખર્ચ અને દર્દીઓ દ્વારા ચૂકવણી કરવામાં આવે છે તે દરેકને અસર કરે છે.

કપાતપાત્ર શું છે?

વીમા કંપની કોઈ તબીબી બીલ ચૂકવવાનું શરૂ કરે તે પહેલાં દર્દીએ દર વર્ષે તેમની તબીબી વીમા માટે ચૂકવણી કરવી પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તબીબી વીમા કવર પર કપાતપાત્ર $ 1500 છે દર્દીના કુલ તબીબી ખર્ચે વર્ષ 6000 ડોલર છે. દર્દીને પહેલા $ 1500 ચૂકવવા પડે તે પહેલાં વીમા કંપની બાકીની રકમ ચૂકવશે જે $ 4500 છે. ઊંચી કપાતપાત્ર પર લેવાથી દર્દીને પ્રીમિયમ તરીકે ચૂકવવાની રકમ ઘટાડે છે. જો કે, ઊંચી કપાતપાત્ર લેવાનું કદાચ સલાહભર્યું ન હોય, ખાસ કરીને જો દર્દી સતત બીમાર પડતા હોય તો ઉપચારાત્મક અથવા નિયમિત સ્વાસ્થ્ય ચકાસણી માટે લાગુ પડતું નથી. માત્ર એક જ ખર્ચના નથી કે જે વ્યક્તિએ તેમના તબીબી વીમા કવરેજ માટે ચૂકવણી કરવી પડે. તેને / તેણીને કોપે (આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતા અથવા દરેક પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં ભરેલ દરેક મુલાકાત માટે ચૂકવણી કરાયેલી ફિક્સ્ડ રકમો) અને સિનયુરન્સ ચુકવણીઓ (વીમા કંપની અને દર્દી વચ્ચેના તબીબી ખર્ચાઓનું ટકાવારી શેરિંગ) કરવા પડે છે.

પોકેટ મહત્તમ પૈકી શું છે?

મહત્તમ પોકેટ પૈકી મહત્તમ રકમ એ છે કે દરદીએ તબીબી ખર્ચ માટે દર વર્ષે પોતાના પોકેટમાંથી ચૂકવણી કરવી પડે છે. મહત્તમ પોકેટ પૈકી વીમા પ્રિમીયમ આવરી લેવામાં આવતી નથી, પરંતુ અન્ય તમામ કપાતપાત્ર, કોપા અને સિન્યુએશન પેમેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. પોકેટ વીમામાંથી કુલ રકમ કે જે વ્યક્તિને દર વર્ષે તેમના તબીબી બિલ્સ પર ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે, ત્યાંથી એક સસ્તું તબીબી વીમા કવચ ઓફર કરે છે. દાખલા તરીકે, વ્યક્તિની મહત્તમ પોકેટ વીમા ચુકવણી દર વર્ષે 5000 ડોલર છે. જો વ્યક્તિગત ભારે ભયંકર અકસ્માતનો ભોગ બને છે, જે $ 300 ની કુલ તબીબી બીલમાં પરિણમે છે, 000 વીમા કંપનીનો ખર્ચ $ 295,000 (કપાતપાત્ર બાદ) આવરી લેશે.કોઈ વધારાની કોપ, કપાતપાત્ર અથવા સિનયુરન્સ ચૂકવણીઓની જરૂર પડશે, કારણ કે $ 5000 કુલ પોકેટની મહત્તમ બહાર છે, જે વ્યક્તિને દરેક કોપા, કપાતપાત્ર અને સિર્યુએશન સહિતના વર્ષ માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે.

બાદ અને પોકેટની વચ્ચેનો તફાવત શું છે?

મોટાભાગની તબીબી વીમા પૉલિસી ખર્ચના 100% આવરી લેતી નથી અને તબીબી બિલો ખભા તરફ યોગદાન આપવા માટે એક વ્યક્તિની જરૂર પડે છે. ત્રણ પ્રકારની ચૂકવણી છે કે જે લોકો કપાતપાત્ર, સિક્કાઅરન્સ અને કોપે સહિતના પોતાના ખિસ્સામાંથી બહાર કાઢે છે. પોકેટ વીમામાં પ્રિમીયમનો સમાવેશ થતો નથી જે તબીબી કવરેજ જાળવવા માટે નિયમિત ચુકવણી કરે છે. વીમા કંપની તબીબી દાવાઓ માટે ચુકવણી કરવાનું શરૂ કરે તે પહેલાં વ્યક્તિને કુલ રકમની ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે. બીજી બાજુ, પોકેટ મહત્તમ બહાર, કુલ ચૂકવણી (કપાતપાત્ર, સિક્કાઅરન્સ અને કોપે સહિત) કે જે દર્દીને એક વર્ષમાં પોતાના પોકેટમાંથી બહાર કાઢવાની જરૂર છે. એકવાર પોકેટ મહત્તમ મળ્યા પછી, વીમા કંપની અન્ય તમામ તબીબી બીલને આવરી લે છે. પોકેટ વીમાની મર્યાદા બહાર રાખવાથી દર્દી માટે ફાયદાકારક છે કારણ કે મર્યાદા તેમને સસ્તું તબીબી વીમા પૉલિસી પૂરી પાડે છે કારણ કે પોકેટની રકમની મહત્તમતા તેમને તેમના તબીબી બીલ માટે દર વર્ષે ચૂકવવાની હોય છે અને બાકીના બધા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. તબીબી વીમા પૉલિસી

સારાંશ:

પોક મહત્તમથી વિઘાર્થી વિપક્ષ

• તબીબી વીમા પૉલિસીઓ સામાન્ય રીતે કુલ તબીબી ખર્ચને આવરેલી નથી. દર્દી સાથે ચુકવણીનું ભારણ શેર કરવા માટે વીમા કંપનીઓ ઉપયોગમાં લેવાતી ઘણી પદ્ધતિઓ છે.

• ત્રણ પ્રકારનાં ચૂકવણીઓ છે જે વ્યક્તિ કપાતપાત્ર, સિક્કાઅરન્સ અને કોપે સહિતના પોતાના ખિસ્સામાંથી બહાર કાઢે છે.

વીમા કંપની કોઈ પણ તબીબી બીલ માટે ચુકવણી કરવાનું શરૂ કરે તે પહેલાં દર્દીએ દર વર્ષે તેમની / તેણીના તબીબી વીમા માટે ચૂકવણી કરવી પડે છે તે રકમ છે.

• ખિસ્સામાંથી મહત્તમ રકમ કુલ રકમ છે કે જે દરદીને તબીબી ખર્ચાઓ માટે દર વર્ષે પોતાની પોકેટમાંથી ચૂકવવી પડે છે.

• પોકેટની મહત્તમ બહાર વીમા પ્રિમીયમ આવરી લેવામાં આવતી નથી પરંતુ તેમાં અન્ય તમામ કપાતપાત્ર, કોપા અને સિન્યુએશન પેમેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

વધુ વાંચન:

એક્સેસ અને બાદ કરવા વચ્ચેનો તફાવત

  1. બાદ અને પ્રીમિયમ વચ્ચે તફાવત