કંટ્રોલર અને કોમ્પ્ટ્રોલર વચ્ચે તફાવત

કંટ્રોલર વિ કોમ્પટ્રોલર

સામાન્ય રીતે, શબ્દો 'કોમ્પ્ટ્રોલર' અને 'કંટ્રોલર' ખૂબ જ સરળતાથી એક જ વસ્તુ બની ગયાં છે; મુખ્યત્વે કારણ કે, તેમના જોડણી અને ઉચ્ચારણ એકબીજા સાથે સમાન છે. બે શબ્દો ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રમાં એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે, અને ફાઇનાન્સ કર્મચારીઓનો ઉલ્લેખ કરે છે જે એકબીજાના જેવી પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરે છે. જોકે, આ શરતોની વ્યાખ્યાઓ વચ્ચેના કેટલાક તફાવતો છે અને મોટાભાગની સંસ્થાઓ નાણાકીય કાર્યોને કેન્દ્રિત કરવા અને સરળ બનાવવાના પ્રયાસરૂપે નિયંત્રકો અને કોમ્પ્ટ્રોલર્સની ફરજોને જોડે છે. નીચેનો લેખ દરેક શબ્દનો શું અર્થ થાય છે તેનો એક સ્પષ્ટ સમજૂતી આપે છે અને કેવી રીતે કંટ્રોલર અને કોમ્પ્ટ્રોલર એકબીજાથી અલગ છે તે રૂપરેખા પૂરી પાડે છે.

કંટ્રોલર

એક કંટ્રોલર એ એવી સંસ્થામાં ઉલ્લેખ કરે છે કે જે કંપનીના નાણાકીય એકાઉન્ટ્સની સંભાળ લે. શબ્દ નિયંત્રક 'ગણતરીક્રમ' માંથી ઉદ્દભવ્યું છે જે લેજર એકાઉન્ટ્સને જાળવવા માટે જવાબદાર વ્યક્તિને દર્શાવે છે. ટાઇટલ કન્ટ્રોલર સામાન્ય રીતે ખાનગી સંસ્થામાં કામ કરતા વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે. આજે બિઝનેસ ટર્મિનોલોજીમાં, નિયંત્રકોને સામાન્ય રીતે 'ફાઇનાન્સ કંટ્રોલર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે મૂળભૂત રીતે એક નિયંત્રક તરીકે સમાન કાર્યો કરે છે જ્યાં તેઓ વ્યવસાયના નાણાકીય હિસાબોનું સંચાલન કરે છે અને તેની ખાતરી કરે છે કે કંપનીની નાણાકીય રિપોર્ટિંગની ગુણવત્તા અને સચોટતા જાળવવામાં આવે છે. ધોરણ.

કોમ્પ્ટ્રોલર

કોમ્પ્ટ્રોલર્સ નિયંત્રકને સમાન કાર્ય કરે છે. એક કંટ્રોલર, જો કે, સંસ્થામાં ઉચ્ચ ક્રમાંકનની સ્થિતિ ધરાવે છે અને ઉચ્ચ સ્તરની જવાબદારી ધરાવે છે. ટાઇટલ કોમ્પ્ટ્રોલર સામાન્ય રીતે એક વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે જે સરકારી સંસ્થામાં કામ કરે છે અને નિયંત્રકને સમાન જવાબદારીઓ ધરાવે છે. સંચાલકનું કામ સામાન્ય રીતે એકવાર શરૂ થાય છે જ્યારે એકાઉન્ટિંગ અને ગુણવત્તા ધોરણો અનુસાર એકાઉન્ટ્સ તૈયાર કરવા માટે કંપનીના હિસાબની રચના કંપનીના હિસાબની દ્વારા સમીક્ષા માટે કરવામાં આવે છે. તેઓ બજેટનું નિરીક્ષણ કરવા અને તેની સરખામણી કરવા માટે પણ જવાબદાર હોઈ શકે છે કે કેવી રીતે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ અંદાજપત્રની માત્રાથી સમાન છે અથવા અલગ છે.

કંટ્રોલર વિ કો કોમ્પ્લરર

ઉપરોક્ત વર્ણનોમાંથી જ જોઈ શકાય છે, કોમ્પ્ટ્રોલર અને કંટ્રોલર સંગઠનમાં ખૂબ સમાન કાર્યો કરે છે અને લગભગ એકબીજા સાથે સમાન હોય છે. મુખ્ય ફરક દરેક એક કરે છે સંસ્થાના પ્રકારમાં આવેલું છે. એક કંટ્રોલર સામાન્ય રીતે સરકારી સંસ્થા માટે કામ કરે છે, જ્યારે નિયંત્રક સામાન્ય રીતે ખાનગી વ્યવસાયમાં કામ કરે છે.આ ઉપરાંત, એક કંટ્રોલરને નિયંત્રક કરતા ઉચ્ચ ક્રમાંક ગણવામાં આવે છે અને તે આંતરિક ખર્ચ અને નફામાં સામેલ છે, જ્યારે નિયંત્રક વધુ ઉત્પાદન / સેવાની અંતિમ તબક્કામાં બનાવવામાં આવેલા ખર્ચ અને નફામાં સામેલ થશે.

સારાંશ:

કંટ્રોલર એન્ડ કોમ્પ્ટ્રોલર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• શબ્દો 'કોમ્પ્ટ્રોલર' અને 'કંટ્રોલર' ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રમાં એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે, અને ફાઇનાન્સ કર્મચારીઓનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જેઓ એકબીજાના જેવી પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરે છે.

• એક કંટ્રોલર એ એવી સંસ્થામાં ઉલ્લેખ કરે છે કે જે કંપનીના નાણાકીય એકાઉન્ટ્સની સંભાળ લે.

• નિયંત્રકો એક નિયંત્રક માટે ખૂબ સમાન કાર્યો કરે છે. એક કંટ્રોલર, જો કે, સંસ્થામાં ઉચ્ચ ક્રમાંકનની સ્થિતિ ધરાવે છે અને ઉચ્ચ સ્તરની જવાબદારી ધરાવે છે.

• મુખ્ય તફાવત એ છે કે દરેક વ્યક્તિ કરેલા સંગઠનનાં પ્રકારમાં છે. એક કંટ્રોલર સામાન્ય રીતે સરકારી સંસ્થા માટે કામ કરે છે, જ્યારે નિયંત્રક સામાન્ય રીતે ખાનગી વ્યવસાયમાં કામ કરે છે.