ચેક અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ વચ્ચેનો તફાવત

ચેક વિ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ

વ્યવસાયો અને વ્યક્તિઓ ભંડોળ સ્થાનાંતરણ, વ્યવહારો પતાવટ અને ચુકવણી કરવા માટે ચુકવણી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. આ મોટાભાગની વ્યવહારો બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ભંડોળના સ્થાનાંતરણ અને ચુકવણી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ચેક અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ્સ બે પ્રકારની પદ્ધતિ છે. આ જ હેતુથી સેવા આપતા હોવા છતાં, ચેક અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ વચ્ચે ઘણી બધી ફરક છે. લેખ દરેક ચુકવણી પદ્ધતિને નજીકથી તપાસે છે અને તેમની સુવિધાઓ, સમાનતા અને તફાવતોને હાઇલાઇટ કરે છે.

ચેક શું છે?

એક ચેક બેંકને કરાયેલા ઓર્ડર તરીકે કામ કરે છે, જે બેંકને ચોક્કસ વ્યક્તિને ચોક્કસ રકમની ચૂકવણી કરવા માટે બેંક દ્વારા ચોક્કસ નામ હેઠળ રાખવામાં આવે છે. બૅન્કના ગ્રાહકો સાથે ચેકડેમની સુવિધા આપવામાં આવે છે જે બેંક સાથે ચાલુ ખાતા ધરાવે છે. ચેકનો ઉદ્દેશ પક્ષને ચૂકવણી કરવા માટે છે, જેની પાસે નાણાં બાકી છે. ચેક દ્વારા ચૂકવણીની ખાતરી આપી શકાય નહીં કારણ કે ચેકનો અનાદર કરી શકાય છે અથવા બંધ થઈ શકે છે. ચેક એક વાટાઘાટ સાધન છે અને માત્ર માંગ પર ચૂકવવાપાત્ર છે. આનો અર્થ એ થયો કે બેંક બેંકમાં ચેકનું ઉત્પાદન કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે એકાઉન્ટ અથવા વ્યક્તિને ભંડોળની ચુકવણી કરી શકશે નહીં. ચેકનો ડ્રોઅર તે વ્યક્તિ છે જે ચૂકવણી કરી રહ્યું છે, અને ચેકના નાણાં લેનાર વ્યક્તિ અથવા પક્ષ છે જે ચેકમાં કેશિંગ દ્વારા ચુકવણી મેળવે છે. ચેક સુવિધા પૂરી પાડવા માટે બેન્કો વધારાના ફી ચાર્જ કરતી નથી.

ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ શું છે?

એક ડ્રાફ્ટ ડ્રાફ્ટ પેમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જેનો ઉપયોગ એક બેંકથી એક બેંકથી બીજા બેંકમાં અથવા અન્ય નાણાકીય સંસ્થાને ભંડોળના ટ્રાન્સફરમાં થાય છે. ડ્રાફ્ટ ડ્રાફ્ટ ગેરંટી આપે છે કે ચુકવણીકારને ચૂકવણી કરવામાં આવે છે (ફંડ મેળવનાર વ્યક્તિ). ડ્રાફ્ટ ડ્રાફ્ટનું ડ્રોઅર એ બેન્ક છે જે ઇશ્યુઅરના ખાતામાં ચોક્કસ રકમ સાથે સીધું ડેબિટ કરે છે. બેન્કો ડ્રાફ્ટ અપ કરવા અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ રજૂ કરવા માટે એક કમિશન ચાર્જ કરે છે. ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટનું ડ્રોઅર બેંક છે, અને નાણાં મેળવનાર તે પક્ષ છે જે ભંડોળ મેળવે છે.

ચેક અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

ચકાસે છે અને માંગ ડ્રાફ્ટ્સ બંને પદ્ધતિઓ છે કે જે ચૂકવણી કરવા, વ્યવહારો પતાવટ અને અન્ય એકાઉન્ટ્સ અથવા વ્યક્તિઓ માટે ભંડોળ સ્થાનાંતરિત કરવા માટે વપરાય છે. ચેક અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે ચેકની સરખામણીમાં સિગ્નલોને તોડી નાખવાની જરૂર પડે છે, ડિમાન્ડ ડ્રાફટમાં ભંડોળ સ્થાનાંતર કરવાની સહીની જરૂર નથી.જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જે કોઈ ચોક્કસ બેંક સાથેનું ખાતું ધરાવે છે ત્યારે ચેક જારી કરવામાં આવે છે, ત્યારે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ બેંક દ્વારા આપવામાં આવે છે. કોઈ વ્યક્તિ કે જે કોઈ અન્ય બેંકમાં ખાતા ધરાવે છે તેના પર ચેક, વ્યક્તિગત, અથવા દોરવામાં આવી શકે છે, જ્યારે માંગ ડ્રાફ્ટ્સ સમાન બેંક અથવા અન્ય બેંકની બીજી શાખામાં દોરવામાં આવે છે. એક ડ્રાફ્ટ ડ્રાફ્ટ્સ ગેરંટી આપવામાં આવે છે, તેથી, તેને અપમાનિત કરી શકાતું નથી અને ફંડો સીધા એક એકાઉન્ટથી બીજામાં ટ્રાન્સફર થાય છે. જયારે ચેક પર વિનંતીને બંધ કરી શકાય છે અથવા ઘટનામાં અપમાનિત થઈ શકે છે કે ડ્રોવરના બેંક ખાતામાં અપૂરતી રકમ છે એક ચેક ચેકના બેઅરને ચૂકવી શકાય છે, જે માંગ ડ્રાફ્ટ્સ માટે નથી. વધુમાં, ચેકની બૅન્ક ગેરંટી દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું નથી, જ્યારે માંગ ડ્રાફ્ટ્સને બેંકની બાંયધરીઓ દ્વારા ટેકો આપવામાં આવે છે અને તે વધુ સુરક્ષિત છે.

સારાંશ

ચેક વિ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ

• ચેક અને ડ્રાફ્ટ ડ્રાફ્ટ બંને પદ્ધતિઓ છે કે જે ચૂકવણી કરવા, વ્યવહારો પતાવટ કરવા માટે અને અન્ય એકાઉન્ટ્સ અથવા વ્યક્તિઓને ભંડોળ સ્થાનાંતરિત કરવા માટે વપરાય છે.

• એક ચેક બેંકને કરવામાં આવેલી ઓર્ડર તરીકે નિમણૂક કરે છે જે બેંકને ચોક્કસ વ્યક્તિને ખાતામાંથી ચોક્કસ રકમ ચૂકવવા માટે બેંકને નિર્દેશિત કરે છે કે જે બેંક સાથે ચોક્કસ નામ હેઠળ હોય છે.

ચેક દ્વારા ચુકવણી ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી કારણ કે તપાસને અપમાનિત અથવા બંધ કરી શકાય છે. ચેક એક વાટાઘાટ સાધન છે અને માત્ર માંગ પર ચૂકવવાપાત્ર છે.

• ડ્રાફ્ટ ડ્રાફ્ટ પેમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જેનો ઉપયોગ એક બૅન્કમાંથી એક જ બેંક અથવા અન્ય નાણાકીય સંસ્થાને બીજી શાખામાં ભંડોળના ટ્રાન્સફરમાં થાય છે.

• એક ડ્રાફ્ટ ડ્રાફટ ગેરંટી આપવામાં આવે છે, તેથી, અપમાન ન કરી શકાય, અને ભંડોળ સીધું એક એકાઉન્ટથી બીજામાં ટ્રાન્સફર થાય છે.

• ચેક અને ડિમાન્ડ ડ્રાફટ વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે ચેકની સરખામણીમાં સિગ્નલોને તૂટી જવાની જરૂર પડે છે, ડિમાન્ડ ડ્રાફટને ફાળવવાની સહીની જરૂર નથી.

વધુ વાંચન:

  1. ટપાલ ઓર્ડર અને મની ઓર્ડર વચ્ચે તફાવત અને તપાસો
  2. ચેક અને બિલ ઓફ એક્સચેંજ વચ્ચેનો તફાવત
  3. ચેક અને પ્રોમિસરી વચ્ચેના તફાવત નોંધ
  4. પે ઓર્ડર અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ વચ્ચેના તફાવત