એજન્ડા અને મિનિટ વચ્ચે તફાવત

એજન્ડા વિ મિનિટ

એજન્ડા અને મિનિટો વચ્ચેનો તફાવત બેઠકના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઘટકોમાંથી બે વ્યક્તિની મંતવ્ય પર ઘણી વસ્તુઓ છે જે સભા, સમય, સ્થળ, મહેમાનો, મીટિંગ યોજના વગેરે જેવી સભાઓની વ્યવસ્થા કરે છે. તેથી, એજન્ડા અને મિનિટ વચ્ચેના તફાવતોથી પરિચિત થવું જરૂરી બને છે.

એજન્ડા

એજન્ડા એક શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ શેડ્યૂલ અથવા મીટિંગના કાર્યક્રમનું વર્ણન કરવા માટે થાય છે. તે વસ્તુઓની સૂચિ છે જે મીટિંગ દરમિયાન થવી જોઈએ અથવા ચર્ચા કરવી જોઈએ. સંગઠિત કોઈપણ ઔપચારિક સભા માટે તેનો કાર્યસૂચિ બનાવવો જરૂરી છે. ત્યાં એક ક્રમ છે જેમાં વસ્તુઓ લેવામાં આવે છે અને મીટિંગ દરમિયાન ચર્ચા થાય છે અને મીટિંગનો એજન્ડા સ્પષ્ટ રીતે આ ક્રમનો ઉલ્લેખ કરે છે. મીટિંગના સમયે આ સ્થળ પર ખરેખર પહોંચ્યા તે પહેલાં આ કાર્યસૂચિ મહેમાનોમાં વહેંચવામાં આવે છે જેથી મીટિંગ દરમિયાન ચર્ચા કરવામાં આવશે તેવા વિષયો સાથે તેમને પરિચિત થવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. કાર્યસૂચિનો બીજો ઉદ્દેશ એ છે કે તે સહભાગીઓ તે મુજબ તૈયાર કરે અને અજાણતા પકડાતા નથી.

મિનિટ

મિનિટ એક એવી મુદત છે જે ઔપચારિક બેઠક દરમિયાન કાર્યવાહીના સત્તાવાર રેકોર્ડનો સંદર્ભ આપે છે. આ મિનિટો મીટિંગ દરમિયાન શું થયું તે રેકોર્ડ તરીકે સેવા આપે છે અને જો લોકો ભૂલી જાય તો કેટલાક સમય પછી લોકોને યાદ કરાવે છે. આ મિનિટો એવા બધા લોકો માટે પણ ઉપયોગી છે કે જેઓ મીટિંગમાં હાજર રહી શકતા નથી કારણ કે તેઓ મીટિંગ દરમિયાન જે બધું બન્યું છે તે જાણવા મળે છે. મિનિટમાં સ્થળનું નામ, મીટિંગની તારીખ અને સમય અને મીટિંગમાં હાજરી આપનારા તમામની સૂચિ છે. આ મિનિટમાં આ મિનિટ લેનાર વ્યક્તિનું નામ પણ છે.

એજન્ડા અને મિનિટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એજન્ડા મીટિંગનું શેડ્યૂલ છે અને મીટિંગ દરમિયાન ઇવેન્ટ્સની શ્રેણીને જણાવે છે કે મહેમાનો અગાઉથી તૈયાર કરે છે.

• મિનિટ ઔપચારિક બેઠકની કાર્યવાહીનો સત્તાવાર રેકોર્ડ છે. જો લોકો ભૂલી જાય તો ભવિષ્યની તારીખની મીટિંગમાં શું થયું તે યાદ રાખવા માટે મિનિટ મહત્વપૂર્ણ છે