સલાહ અને સૂચન વચ્ચેનો તફાવત

સલાહ વિ સૂચન

સલાહ અને સૂચન વચ્ચે તફાવત સમજવું મુશ્કેલ નથી જો તમે દરેક શબ્દનો અર્થ શું બરાબર છે તેના પર ધ્યાન આપો જો કે, અમારામાંથી મોટા ભાગના આવા ધ્યાન આપતા નથી, કારણ કે સલાહ અને સૂચન તેમના અર્થમાં સમાનતાને લીધે ઘણી વખત ગૂંચવણમાં લેવાતા અંગ્રેજી ભાષામાં બે શબ્દો તરીકે રહે છે. કડક શબ્દોમાં કહીએ તો બે શબ્દો વચ્ચે અમુક તફાવત છે. આપણે આ સંદર્ભને જોઈને આ તફાવતને સમજી શકીએ છીએ જેમાં વ્યક્તિ સલાહ આપે છે અથવા સૂચન કરે છે. તમે જોશો કે સૂચન વસ્તુઓને થોડા સમય માટે ધ્યાનમાં લેવાનું પરિણામ હોઈ શકે છે અને માત્ર પસાર થવાના ક્ષણ વિશે વિચારી શકે છે. જો કે, હમણાં જ માત્ર પણ ભૂતકાળ અને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં લઈને સલાહ આપવામાં આવે છે કોઈ વ્યક્તિ ઉતાવળમાં પણ કોઈને સલાહ આપતું નથી

સલાહનો અર્થ શું છે?

શબ્દની સલાહ નીચે આપેલ વાક્યોમાં 'સલાહકાર' ના અર્થમાં વપરાય છે.

તેમણે પોતાના ભાઈને સલાહ આપી.

તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલ સલાહને ખંતથી અનુસરીને

બન્ને વાક્યોમાં, શબ્દ સલાહ 'સલાહકાર' ના અર્થમાં વપરાય છે પ્રથમ વાક્યમાં, તમને વિચાર આવે છે કે તેણે તેના ભાઈને સલાહ આપી હતી. બીજા વાક્યમાં, તમને વિચાર આવે છે કે તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલ સલાહકારને ચપળતાથી અનુસરવામાં આવી હતી સલાહ સલાહકાર હોવાથી તે વધુ મૂલ્ય ધરાવે છે તે તમને કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે જેનો અનુભવ છે વ્યક્તિને સલાહ આપનાર વ્યક્તિએ પણ તમામ હકીકતો હાજર હોવાનું માન્યું છે અને જો તમે સલાહનું પાલન કરો છો તો શું થશે અને શું થશે તે ધ્યાનમાં લીધું નથી. આપ આપને આપેલી સલાહને અનુસરવાનું તમે ચોક્કસપણે પસંદ કરી શકો છો. જો કે, સામાન્ય રીતે સલાહ આપવામાં આવે છે.

વધુમાં, શબ્દ સલાહ એક નામ તરીકે વપરાય છે નીચેના ઉદાહરણ જુઓ.

તેમને તેમના શિક્ષક પાસેથી સલાહનો એક ભાગ મળ્યો.

તમે ઉપરોક્ત વાક્યમાં સંજ્ઞા તરીકે શબ્દની સલાહનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે શબ્દની સલાહમાં 'સલાહ' શબ્દમાં ક્રિયાપદ સ્વરૂપ છે. આ બે હોમોફોન્સ છે. તેઓ બન્ને સમાન અવાજ કરે છે. જો કે, જોડણી અલગ છે.

'તેમને તેમના શિક્ષક પાસેથી સલાહનો એક ભાગ મળ્યો. '

સૂચન એટલે શું?

શબ્દ સૂચન નીચે આપેલ વાક્યોમાં 'વિચાર આપવી' ના અર્થમાં વપરાય છે.

તેમણે સૂચવ્યું હતું કે આ રીતે આ રીતે કરી શકાય છે.

તેણે ક્લબના સરળ કાર્ય માટે એક સૂચન આપ્યું.

બન્ને વાક્યોમાં, તમે જોઈ શકો છો કે શબ્દ સૂચન 'એક વિચાર આપવી' ના અર્થમાં થાય છે. પ્રથમ વાક્યમાં, તમને વિચાર આવે છે કે તેમણે ચોક્કસ રીતે કોઈ ચોક્કસ કાર્ય કરવાનો વિચાર આપ્યો છે.બીજા વાક્યમાં, તમને વિચાર આવે છે કે તેણીએ એક વિચાર આપ્યો છે, જે પછી, કોઈ સરળતાથી ક્લબ ચલાવી શકે છે.

શબ્દ સૂચન એ નામ તરીકે પણ વપરાય છે નીચેના ઉદાહરણ જુઓ.

મને આ કેસમાં તમારા સૂચનની જરૂર છે.

ઉપરના વાક્યમાં, શબ્દ સૂચન નામ તરીકે વપરાય છે.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે શબ્દ સૂચનની ક્રિયાપદનો શબ્દ 'સૂચવે છે' 'કોઈ સૂચન કોઈને કોઈના વિશે હોય તેવું એક સૂચન છે, તેથી કોઈ પણ તમને અપેક્ષા નથી કરતા કે દરેક સૂચન તમારી રીતે આવે. તમે સમય લાગી શકો છો અને તેને અનુસરવી શકો છો, જો તે તમને પણ બંધબેસશે.

'તેણે ક્લબના સરળ કાર્ય માટે એક સૂચન આપ્યું '

સલાહ અને સૂચન વચ્ચે શું તફાવત છે?

• શબ્દ સલાહ 'સલાહકાર અર્થમાં ઉપયોગ થાય છે 'એક વિચાર આપ્યાના અર્થમાં શબ્દ સૂચનનો ઉપયોગ થાય છે. '

• એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે બે શબ્દો સલાહ અને સૂચન સંજ્ઞાઓ છે.

• તમે તમારા અનુભવને આધારે અને પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને સલાહ આપી શકો છો. જો કે, તમે ક્ષણભરમાં કોઈને કોઈ સૂચન આપો છો તે જણાવો કે તમારા વિચારો શું છે. આ અનુભવ પર આધારિત હોઈ શકે છે અથવા નહીં.

• જ્યારે કોઈ બીજાને કોઈ સૂચન પ્રસ્તુત કરે છે, ત્યારે બીજી પાર્ટીને તેનો પાલન કરવાની સ્વતંત્રતા છે કે નહીં. કારણ કે તે ફક્ત એક વિચાર છે. જો કે, જ્યારે કોઈ અન્ય વ્યક્તિને સલાહ પ્રસ્તુત કરે છે, સામાન્ય રીતે પ્રાપ્તકર્તા પક્ષ તેને અનુસરવાની અપેક્ષા રાખે છે. તમે અનુસરવા ન પસંદ કરી શકો છો

• સલાહનું ક્રિયા ફોર્મ સલાહ આપે છે. સૂચનનું ક્રિયાપદ સ્વરૂપ સૂચવે છે.

આ બે સંજ્ઞાઓ સલાહ અને સૂચન વચ્ચે તફાવત છે.

ચિત્રો સૌજન્ય:

  1. રુડોલ્ફ સિમોન દ્વારા વર્ગખંડ (સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0)
  2. વિકિકેમોન દ્વારા ફેબ્રીક ક્લબ (જાહેર ડોમેન)