સંચાલક અને એક્ઝિક્યુટર્સ વચ્ચેનો તફાવત

એડમિનિસ્ટ્રેટર વિ એક્ઝિક્યુર

એક્ઝિક્યુટર અને એડમિનિસ્ટ્રેટર એ એવી વ્યક્તિઓ છે જે વ્યક્તિની સંપત્તિની સંભાળ રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે જે દૂર થયા છે. આ સંપત્તિ મુખ્યત્વે સ્થાવર છે, અને આ કારણ એ છે કે એક વહીવટકર્તા અથવા કોઈ એસ્ટેટના વ્યવસ્થાપક શા માટે છે. બે ટાઇટલની ફરજો એટલી જ છે કે લોકો ઘણી વખત આ શરતો વચ્ચે ભેળસેળ કરે છે. હકીકતમાં, બન્ને એકસાથે જાણીતા છે અથવા વ્યક્તિગત પ્રતિનિધિ તરીકે ઓળખાય છે. આ લેખ બે શરતો અને વહીવટકર્તાને તેમના મતભેદો શોધવા માટે જુએ છે.

એક્ઝેક્યુવર

જો ઇચ્છા કર્યા પછી વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે, તો તે વ્યક્તિના નામનો ઉલ્લેખ કરે છે જે તેની એસ્ટેટને લગતી તેની સૂચનાઓ ચલાવશે. આ વ્યક્તિને વહીવટ કરનાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે મૃત વ્યક્તિની માલિકીની તમામ મિલકતોના કરજ, કરવેરા અને અન્ય ખર્ચની ચુકવણી કરે છે. આ ક્રિયાઓ કર્યા પછી, તે બાકી રહેલી સંપત્તિઓ તેમના વારસદાર વચ્ચે અથવા અન્ય લાભાર્થીઓની જેમ ઇચ્છામાં જણાવ્યા મુજબ મૃતકની ઇચ્છા અનુસાર વિતરિત કરવાનો હકદાર છે.

એડમિનિસ્ટ્રેટર

જ્યારે વ્યક્તિ કોઈ ઇચ્છા વિના મૃત્યુ પામે છે અથવા વ્યકિતને તેની મિલકતના કામકાજની સંભાળ રાખતા વ્યક્તિનું નામ આપ્યા વગર મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે આવા વ્યક્તિને કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. આ વ્યક્તિ, જેને વ્યક્તિગત પ્રતિનિધિ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે તે મૃત વ્યક્તિની સંપત્તિના વ્યવસ્થાપક તરીકે ઓળખાય છે. પ્રોપેટ કોર્ટ તરીકે ઓળખાતી અદાલતના નિયંત્રણ હેઠળ એક એસ્ટેટનું સંચાલક રહે છે અને તે પોતાની ફરજો છોડતી વખતે પણ આ કોર્ટને જવાબદાર છે.

એડમિનિસ્ટ્રેટર અને એક્ઝિક્યુર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• વ્યક્તિગત પ્રતિનિધિ જે મૃત વ્યક્તિ દ્વારા તેના છેલ્લામાં નિમણૂક કરવામાં આવ્યો છે તેને વહીવટકર્તા કહેવામાં આવે છે.

• એક વહીવટકર્તા તેના છેલ્લા ઇચ્છામાં મૃત વ્યક્તિ દ્વારા દર્શાવેલ દિશા નિર્દેશોનું પાલન કરે છે.

• વ્યક્તિગત પ્રતિનિધિ, જ્યારે તેને મૃત વ્યક્તિ દ્વારા નામ આપવામાં આવ્યું નથી, પ્રોબેટ કોર્ટ દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવે છે અને સંચાલક તરીકે ઓળખાય છે.

• વહીવટકર્તા અને સંચાલકની નોકરી એ જ રહે છે અને તેમાં મૃતકની ઇચ્છા અનુસાર વારસદારોમાં વિતરણ પહેલાં એસ્ટેટનો કર અને ખર્ચની દેખરેખ હેઠળ રહે છે.

• એક્ઝિક્યુટર્સ અને એડમિનિસ્ટ્રેટર વચ્ચેનો તફાવત તે મુજબ નિમણૂક કરવામાં આવે છે.