એબીએ રૂટીંગ નંબરો અને એસીચ રાઉટિંગ નંબર્સ વચ્ચેનો તફાવત

એબીએ રાઉટીંગ નંબર્સ વિ એસીપી રાઉટીંગ નંબરો

એબીએ અને આચ રાઉટિંગ નંબર્સ યુ.એસ. ફાઇનાન્સિયલ સંસ્થાઓને સહાય કરે છે જ્યાં નાણાંને પરિવહન કરવામાં આવે છે. વર્તમાનમાં, સક્રિય વપરાશમાં 21000 થી વધુ રાઉટીંગ નંબરો છે અને યુ.એસ.માં દરેક નાણાકીય સંસ્થા ઓછામાં ઓછી એક છે. આ રાઉટીંગ નંબરો શું છે અને આ એબીએ રૂટીંગ નંબર્સ અને આચ રાઉટિંગ નંબર્સ વચ્ચે શું તફાવત છે?

એબીએ રૂટિંગ નંબર શું છે?

એબીએ રૂટીંગ નંબર 9 આંકડાનો નંબર છે જે ચોક્કસ રાજ્યમાં ચોક્કસ બેંક સાથે ઓળખાય છે. આ 9 અંક સંખ્યા અમેરિકન બેંકર્સ એસોસિએશન દ્વારા 1910 માં પાછા નાણાકીય સંસ્થાઓ ઓળખવા માટે મદદ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી. એબીએ રૂટીંગ નંબર મુખ્યત્વે વાયર ટ્રાન્સફર તેમજ ચેકના ક્લિયરિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

એક આચ રાઉટીંગ નંબર શું છે?

તાજેતરનાં વર્ષોમાં, ચેક 21 નામનું કાયદો અમલમાં આવ્યું છે. જેમ કે, એબીએ રૂટીંગ નંબરોને માત્ર વાયર ટ્રાન્સફર અને ચેક ક્લિયરિંગમાં જ નહીં, પરંતુ નાણાકીય સંસ્થાઓ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનિક ડિપોઝિટ અને ઉપાડના નિર્દેશનમાં પણ ઉપયોગ થયો હતો. ઉપરાંત, કંપનીઓએ ચુકવણી માટે તેમજ ચૂકવણી એકત્ર કરવા માટે વધુ પ્રમાણમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ચેકનો ઉપયોગ કર્યો છે. જેમ કે, એબીએ રૂટીંગ નંબર ફરીથી ઇલેક્ટ્રોનિક નેટવર્કમાં ઉપયોગમાં આવે છે જેનું નામ છે એ.સી.એચ અથવા ઓટોમેટેડ ક્લિયરિંગ હાઉસ.

એબીએ અને એચ રૂટીંગ નંબર્સ વચ્ચે શું તફાવત છે?

રાઉટીંગ નંબરો, તમે એબીએ રૂટીંગ નંબર અથવા એચ રાઉટીંગ નંબરને કૉલ કરો છો, તે બે સંખ્યાઓ છે જે ક્લિયરિંગ હાઉસને તમારી બેંકને ઓળખવામાં મદદ કરે છે અને તેની ખાતરી કરવા માટે કે ટ્રાંઝિટમાં નાણાં ગુમ થશે નહીં. એબીએ અને એએચ રાઉટીંગ નંબરો ચેકના તળિયે અને ડાયરેક્ટ ડિપોઝિટ અથવા ઉપાડ માટેની અરજી ફોર્મમાં જ 9 અંક નંબરો મળ્યા છે. અલબત્ત એબીએ રૂટીંગ નંબરો અને આચ રાઉટીંગ નંબરો વચ્ચે કોઈ વાસ્તવિક તફાવત ન હોવા છતાં તેને એબીએ રૂટીંગ નંબર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યારે તે ચેક અથવા વાયર ટ્રાન્સફર પર લખવામાં આવે છે જ્યારે તેને ACH એપ્લિકેશન ફોર્મ પર ACH રાઉટીંગ નંબર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

સારાંશ:

એબીએ રૂટીંગ નંબર્સ વિ એચ રાઉટીંગ નંબર્સ

• એબીએ અને એચ રાઉટીંગ નંબરો 9 આંકડાનો નંબર છે જે યુ.એસ.માં કોઈ ચોક્કસ રાજ્યમાં કોઈ ચોક્કસ બેંકની ઓળખ કરે છે.

• એબીએ અને એચ રાઉટીંગ નંબરનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે વાયર ટ્રાન્સફર, ચેક ક્લીયરિંગ અને એએચચેનો માટે થાય છે.

• એબીએ અને આચ રાઉટિંગ નંબર્સ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. તેઓ જે કંઇપણ તફાવત હોય તે તેમના ઉપયોગના ક્ષેત્રમાં હશે.

• જ્યારે તમે એબીએ રૂટીંગ નંબરો કહી શકો છો, ત્યારે તરત જ વાયર ટ્રાન્સફર અને ચેક્સ વિશે વિચારે છે. જ્યારે તમે આચ રૂટીંગ નંબરો કહી શકો છો, સીધી થાપણો અને ઉપાડ પ્રથમ ધ્યાનમાં આવે છે.