વિઓલા અને વાયોલિન વચ્ચેનો તફાવત

વાયોલા વિ વાયોલિન

શબ્દમાળા પરિવારની પાસે, વાયોલા અને વાયોલિન ઘણા લોકોની જેમ વાગે છે. પરંતુ સત્ય એ છે કે તેઓ અલગ છે અને તે બંને વચ્ચે તફાવત પારખવો સરળ છે.

એક માત્ર દેખાવમાં વાયોલા અને વાયોલિન વચ્ચે તફાવત કરી શકે છે કદમાં આવતા વાયોલિન વાયોલા કરતાં નાની ફ્રેમ સાથે આવે છે. જ્યારે વાયોલિન 35 ની પ્રમાણિત લંબાઈ સાથે આવે છે. 5 સે.મી., વાયોલાસ 38 થી 48+ સે.મી.

ધનુષમાં પણ તફાવત છે. ભલે વાયોલૉના મોટા કદમાં આવે છે, વાયોલામાં વપરાતા શરણાગતિ વાયોલાન્સમાં વપરાતા ટૂંકા હોય છે. તે વાયોલિન શરણાગતિઓ કરતાં ઓછી એક સે.મી. વાયોલા શરણાગતિ પણ વાયોલિન કરતાં વધુ ગાઢ આવે છે, જે તેને કંઈક અંશે "પુરૂષવાચી" સ્વર આપે છે. જો કે વાયોલાના ધનુષ ટૂંકા હોય છે, તે વાયોલિન શરણાગતિ કરતાં ભારે છે. જ્યારે વાયોલા શરણાગતિ 70 થી 74 ગ્રામની રેન્જમાં આવે છે, ત્યારે વાયોલિન શરણાગતિ 58 થી 61 ગ્રામની રેન્જમાં આવે છે. સારું, વાયોલિન શબ્દમાળાઓ કરતાં વાયોલા શબ્દમાળાઓથી અવાજ ઉઠાવવા માટે વધુ વજન જરૂરી છે.

વાઇલોન્સ વાયોલૉસ કરતાં વધુ તીક્ષ્ણ હોય છે. જ્યારે વાયોલિનને શબ્દમાળા સાધનમાં સૌથી વધુ રન કરવામાં આવે છે, ત્યારે વાયોલાસ બીજા ક્રમના ઉચ્ચતમ સાધન છે. જ્યારે વાયોલિન પાસે ઉચ્ચ ઈ-સ્ટ્રિંગ હોય છે, ત્યારે વાયોલાની પાસે ઓછી સી-સ્ટ્રિંગ હોય છે.

જ્યારે વાયોલિન જી ડી એ ઇમાં ટ્યુન કરવામાં આવે છે, ત્યારે વાયોલા સી જી ડીએને બદલાઇ જાય છે.

તેમની વચ્ચે જોઈ શકાય તેવા એક તફાવત ઓર્કેસ્ટ્રામાં તેમની ભૂમિકા વિશે છે. ઓરકેસ્ટ્રામાં સામાન્ય રીતે વાયોલાના વિભાગો કરતાં વાયોલિનના મોટા વિભાગો હોય છે. જ્યારે વાયોલિન સંગીતમય ભાગમાં ઉમેરાય છે, ત્યારે વાયોલા સંવાદિતા ભાગ સુધી ઉમેરે છે.

ચાલો આપણે જોઈએ કે ઑડિઓસ્ટ્રાને જોઈને કેવી રીતે બે સ્ટ્રિગનાં સાધનોને અલગ પાડી શકાય. વાયોલા અને વાયોલિનના ખેલાડીઓ પાસે ઓર્કેસ્ટ્રામાં અલગ અલગ બેઠક વ્યવસ્થા છે. પ્રથમ વાયોલિનવાદીઓ વાહકની ડાબી બાજુએ બેસી રહે છે અને બીજા વાયોલિનવાદીઓથી આગળ છે. અને જમણી બાજુ પર cellos વાલ્લો સેલોસ અને બીજા વાયોલિન વચ્ચે સ્ટેજના કેન્દ્ર તરફ બેસાડે છે.

સારાંશ

1 વાયોલિન વાયોલા કરતાં નાની ફ્રેમ સાથે આવે છે.
2 વાયોલૉન્સમાં વાપરવામાં આવતાં કરતાં વાયોલામાં વપરાતા શરણાગતિ ટૂંકા હોય છે. વાયોલા શરણાગતિ પણ વાયોલિન
3 કરતાં વધુ ગાઢ આવે છે વાયોલન્સ વાયોલસ કરતાં વધુ તીક્ષ્ણ હોય છે.
4 જ્યારે વાયોલિન પાસે ઉચ્ચ ઈ-સ્ટ્રિંગ હોય છે, ત્યારે વાયોલાની પાસે ઓછી સી-સ્ટ્રિંગ હોય છે.