લૅક્સટીવ્ઝ અને સ્ટૂલ સોફ્ટફેન્સ વચ્ચેનો તફાવત

લિક્વીટીસ વિ સ્ટૂલ સોફ્ટફેન્સથી રાહત આપે છે

લોકો કચરોથી રાહત મેળવવા માટે સ્ટૂલ સોફ્ટનર્સ અને રેજિક્ટ્સ લે છે. તેથી જો લિક્વીટીવ્સ અને સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ કબજિયાતમાંથી રાહત આપે છે, તો બે વચ્ચે શું તફાવત છે?

સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ માત્ર સૉક્સ રેક્વેટિવ છે. બલ્ક-રાયલ લિક્વિટીસ, ઉત્તેજક જાડા, ખારા લિકિક્ટ્સ, અને લ્યુબ્રિકન્ટ લિક્વીટીસ જેવા વિવિધ પ્રકારની ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણા ઝાડ સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ તેમની અસરકારકતા, કાર્યો, અને આડઅસરોમાં રેઝીવ્સથી અલગ છે.

રેચિકણો વચ્ચે, સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ સલામત હોવાનું માનવામાં આવે છે. મહત્વની વસ્તુ એ છે કે સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ લેતી વખતે ખૂબ પ્રવાહી પીવું જોઈએ.

ચાલો આપણે લાક્ષણોના કેટલાક ગુણધર્મો પર વિચાર કરીએ. બલ્ક-રચનાની જાડાપણું આંતરડાઓમાં સોજો આવે છે જે આંતરડાના ચળવળ તરફ દોરી જાય છે. ઉદ્દીપક લાક્ષણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે આંતરડામાં દિવાલ ચિડાઈ જાય છે જે બાહ્ય ચળવળને પ્રેરિત કરે છે. આંતરડાના લિકટેક્ટ્સ પાણીને આંતરડામાં રેખાંકન કરીને કાર્ય કરે છે જેથી સ્ટૂલ મૃદુ હોય અને બાહ્ય ચળવળોને પ્રેરિત કરવામાં આવે છે. લ્યુબ્રિકન્ટ લિક્વેક્ટિવ્સ સ્ટેમની આસપાસ કોટિંગ બનાવે છે જે તેમને પસાર થવાનું સરળ બનાવે છે.

આ પ્રકારની ઝબૂકાની જેમ, સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ સ્ટૂલને નરમ પાડે છે. સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ અને રેઝીકટીવ્સ વચ્ચે જોવામાં આવેલો મોટો તફાવત એ છે કે ભૂતપૂર્વ બાવલની ગતિવિધિઓને ઉત્તેજન આપતું નથી. સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ આંતરડાઓની દિવાલોને ઉશ્કેરતા નથી. સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ મુખ્યત્વે એવા લોકોને આપવામાં આવે છે કે જેઓ સ્ટૂલ ન પહોંચે ત્યારે તાણ અથવા તાણ ન થવો જોઇએ.

સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ અને રેઝીકટ્સ બંને સમાન આડઅસરો સાથે આવે છે. તે હંમેશા ટૂંકા ગાળા માટે સ્ટૂલ સોફ્ટનર્સ અને લિક્વીટીવ બંને લેવા સલાહ આપવામાં આવે છે. બેલિંગ, ક્રેમ્પિંગ, ઝાડા, ઉબકા, ગેસ, અતિશય તરસ, ગળી જવાની મુશ્કેલી, નબળાઇ, ખૂજલીવાળું ચામડી, ફોલ્લીઓ અને શ્વાસોચ્છવાસ મુશ્કેલીઓ સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ અને રેઝીકટીવ્સ સાથે સંકળાયેલ કેટલીક આડઅસરો છે.

સારાંશ:

1. એક જુદી જુદી જુદી જુદી જાતના ઝાડામાંથી આવી શકે છે, જેમ કે; બલ્ક-રચનાની જામીકરણ, ઉત્તેજક જાડા, ખારા લકઝાઈટ્સ, અને લ્યુબ્રિકન્ટ લાક્ષણો.
2 સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ માત્ર રેક્ટીવનું એક પ્રકાર છે.
3 સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ તેમની અસરકારકતા, કાર્યો, અને આડઅસરોમાં રેઝીવ્સથી અલગ છે.
4 રેક્ઝીટીવ્સમાં, સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સને સલામત માનવામાં આવે છે.
5 સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ અને રેઝીકટીવ્સ વચ્ચે જોવામાં આવેલો મોટો તફાવત એ છે કે ભૂતપૂર્વ બાવલની ગતિવિધિઓને ઉત્તેજન આપતું નથી.
6 સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ મુખ્યત્વે એવા લોકોને આપવામાં આવે છે કે જેઓ સ્ટૂલ ન પહોંચે ત્યારે તાણ અથવા તાણ ન થવો જોઇએ.
7 સ્ટૂલ સોફ્ટએનર્સ આંતરડાઓની દિવાલોને ઉશ્કેરતા નથી.