કોશેર અને હલાલ વચ્ચેનો તફાવત

કોશેર વિ હલાલ

મોટા ભાગના વખતે એવું જોવા મળે છે કે મુસ્લિમો અને યહૂદીઓ માને છે કે કોશેર હલાલની સમાન છે અને ઊલટું ભાષાકીય દ્રષ્ટિએ, બંને શબ્દો કોશર અને હલાલ લગભગ સમાન છે. કોશેર એ હીબ્રુ શબ્દ છે જેનો અર્થ યોગ્ય અથવા યોગ્ય છે અને હલાલ એ અરબી શબ્દ છે જેનો અર્થ એ છે કે તે સ્વીકાર્ય છે. જો કે, કોશેર અને હલાલ બે અલગ અલગ સંસ્થાઓ છે જેનો અર્થ તેમના અર્થ અને આત્મામાં તફાવત હોય છે.

કોશેર અને હલાલ મુખ્યત્વે મુસ્લિમો અને યહુદી લોકોના ખોરાક સાથે સંકળાયેલા છે. કોશર અને હલાલ ખાદ્ય કાયદા હોવા છતાં, તે અન્ય વિધિઓમાં પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે કે તેઓ બંને તેમના જીવનમાં અનુસરતા હતા. કોશેર અને હલાલની તેમના મૂળ ગ્રંથોમાં મૂળ છે, કોશરને પવિત્ર બાઇબલમાં ઓળખવામાં આવે છે અને તોરાહ અને હલાલનો ઉલ્લેખ કુરાનમાં થયો છે.

સૌ પ્રથમ સૌને કોશેર અને હલાલમાં પ્રાણીઓની કતલ કરવાના તફાવતને જોઈ શકે છે. તેમ છતાં કતલ સમાન છે, યહૂદીઓ, કોશરને અનુસરે છે, તેઓ દરેક પ્રાણી પર હત્યાના નામ પર દેવનું નામ ઉચ્ચારતા નથી. તેઓ માને છે કે સંદર્ભમાંથી ભગવાનનું નામ ઉચ્ચારવું તે ઉડાઉ છે. તેઓ માત્ર કતલ કે પ્રથમ અને છેલ્લા પ્રાણી પર પ્રાર્થના કરે છે. મુસ્લિમો જે હલાલની ધાર્મિક વિધિઓને અનુસરે છે તે હંમેશા દરેક પ્રાણી પર ભગવાનનું નામ ઉચ્ચાર કરે છે જે કતલ કરવામાં આવે છે.

હલાલના જણાવ્યા મુજબ, કોઈ પુખ્ત વફાદાર મુસ્લિમ પ્રાણીઓનો કતલ કરી શકે છે. પરંતુ કોશર માત્ર રબ્બીના એક પ્રકારને, જેને શિકત કહેવાય છે, કતલ પ્રાણીઓ માટે પરવાનગી આપે છે. સાચેતને ખાસ કતલ કરવા માટે તાલીમ આપવામાં આવે છે અને કોઈ અન્ય યહૂદી આ કાર્ય કરી શકે છે.

મુસ્લિમો સમગ્ર ઢોરો અથવા ઘેટાંને હલાલ માને છે જો તેઓ યોગ્ય રીતે કતલ કરવામાં આવે છે. યહુદીઓ કોશેર તરીકે ઢોરઢાંખર અથવા ઘેટાંના પ્રથમ ક્વાર્ટરને ધ્યાનમાં રાખે છે અને અંતરને બિન-કોશેર ગણવામાં આવે છે.

જ્યારે ઇસ્લામ કાયદો સસલાના માંસ, જંગલી મરઘીઓ, શેલફિશ, ડક અને હંસને હલાલ તરીકે ગણે છે, તેને કોશર કાયદાઓ અનુસાર ખાવું યોગ્ય ગણવામાં આવતું નથી.

મુસ્લિમ તેમને ઉદ્ભવ્યા પહેલાં ઉત્સેચના સ્ત્રોત માટે જુઓ. જો તે બિન હલાલ પ્રાણીમાંથી આવે છે, તો તે મુસ્લિમ માટે પ્રતિબંધિત છે. ઉત્સેચકો ગણવામાં આવે છે તે પ્રમાણે કોશેરનો કોઈ તફાવત નથી. યહૂદીઓ બધા એન્ઝાઇમ્સ માને છે, બિન કોશર પ્રાણીઓથી પણ, કોશેર તરીકે.

હલાલ કાયદા મુજબ, બધા નશાખોરી આલ્કોહોલ, વાઇન, મદ્ય અને દવાઓ પર પ્રતિબંધ છે. જ્યાં કોશર કાયદો બધા વાઇન પરવાનગી આપે છે

જ્યારે કોશર ખોરાકમાં, ડેરી અને માંસ મિશ્ર ન થઈ શકે અને તે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે, હલાલ બે મિશ્રણની પરવાનગી આપે છે.