યહોવાહના સાક્ષીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચેના તફાવત.

યહોવાના સાક્ષીઓ ખ્રિસ્તીઓ વિરુદ્ધ

ખ્રિસ્તી માન્યતા એ એક એવી માન્યતા પ્રથા છે જે ઈસુ ખ્રિસ્તની ઉપદેશોનું પ્રતિબિંબ પાડે છે જે ટેકનિકલી રીતે યહોવાહના સાક્ષીઓ તરીકે ખ્રિસ્તી તરીકે લાયક છે કારણ કે તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઉપદેશોનું પાલન કરે છે. તેમ છતાં, યહોવાહના સાક્ષીઓ તેમના ખ્રિસ્તના જુદા જુદા સંસ્કારમાં વિશ્વાસ કરે છે, જે ખ્રિસ્ત-કેન્દ્રિત ધર્મો વચ્ચે ઘણાં સંક્ષિપ્ત પરિચય આપે છે.

યહોવાહના સાક્ષીઓ એવો દાવો કરે છે કે તેઓ ખ્રિસ્તી છે, જોકે, ખ્રિસ્તીઓ માને છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત અને ભગવાન એક જ નથી અને એ જ છે, જે ખ્રિસ્તી ધર્મના દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ અલગ છે. ટ્રિનિટેરિયન ગોડ '"ત્રણ અલગ અલગ માણસો એક ભગવાન તરીકે

યહોવાહના સાક્ષીઓ માટે, ફક્ત એક જ ઈશ્વર છે અને તે જ યહોવાહ છે; જ્યારે ખ્રિસ્તીઓ ઈશ્વરની હાજરીની પવિત્ર ત્રૈક્યમાં માને છે '' ઈશ્વર, પિતા તરીકે, દીકરા (ઈસુ ખ્રિસ્ત), અને ઈશ્વર પવિત્ર આત્મા તરીકે. આ ત્રૈક્યવાદી ઈશ્વર વિષેના ખ્રિસ્તીઓના દૃષ્ટિકોણને યહોવાહના સાક્ષીઓ દ્વારા નિંદા કરવામાં આવે છે. યહોવાહના સાક્ષીઓ માટે, ત્રૈક્ય ધર્મત્યાગી ખ્રિસ્તીઓનો એક શૈતાની સિદ્ધાંત છે, જે લોકોને સાચા પરમેશ્વર યહોવાહને ઓળખવાથી અટકાવે છે.

યહોવાહના સાક્ષીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચેનો સ્પષ્ટ મતભેદ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રત્યેનું દ્રષ્ટિકોણ છે. બંનેમાં સમાનતા એ માન્યતામાં સમાપ્ત થશે કે ઇસુ ભગવાનનો દીકરો છે અને દિવ્ય પણ છે. હજુ સુધી, જેડબ્લ્યુ મજબૂતપણે એવી દલીલ કરે છે કે ઇસુ ભગવાન નથી અને, દૈવી હોવા છતાં, સમાન નથી અને હંમેશા ભગવાન નીચે છે. ખ્રિસ્ત અને મુખ્ય મંડળ માઈકલ એક જ હોવાનું માનવામાં આવે છે અને તે જ યહોવાહના સાક્ષીઓની માન્યતામાં છે.

સાક્ષાત્કાર પુસ્તકમાં જાહેર કરાયેલા ખ્રિસ્તીઓ એપોકેલિપ્સમાં માને છે. તેમ છતાં, તે ક્યારે બનશે તે ખબર નથી. તેઓ માને છે કે તે અને કેટલાક ખ્રિસ્તીઓ એવું પણ માને છે કે તે થઈ રહ્યું છે પણ સમયની શરૂઆતની કોઈ ચોક્કસ તારીખ અથવા ઘટના આપવામાં આવી નથી. યહોવાહના સાક્ષીઓ એપોકેલિપ્સનું અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણ ધરાવે છે અને તે કેવી રીતે કાર્ય કરશે. કદાચ, તેમની વચ્ચે સૌથી નોંધપાત્ર છે કે તારીખ આપવામાં આવી હતી. વર્ષ 1914 માં યહોવાના સાક્ષીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે, તે વર્ષ શરૂ થયું.

સારાંશ:

1. યહોવાહના સાક્ષીઓ માને છે કે ઈશ્વર એકલા જ છે, જ્યારે ખ્રિસ્તી ત્રૈક્યવાદી દેવમાં માને છે "ત્રણ અલગ અલગ માણસોમાં ઈશ્વર
2 યહોવાહના સાક્ષીઓ માને છે કે ઇસુ ભગવાન (યહોવા) પુત્ર છે અને સંપૂર્ણપણે ભગવાન અલગ; ઈસુ પણ મુખ્ય મહેકમ માઈકલ હોવાનું માનવામાં આવે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ, બીજી તરફ, આગ્રહ કરે છે કે ઇસુ ભગવાનનો પુત્ર છે પણ પવિત્ર ત્રૈક્ય દ્વારા જાહેર કરાયેલા ભગવાન પોતે છે.
3 યહોવાહના સાક્ષીઓ માને છે કે સમયનો અંત હવે ચોક્કસ સમય 1914 માં થઈ રહ્યો છે.જ્યારે ખ્રિસ્તી ધર્મ, જોકે સમયના અંતમાં પણ માને છે, તે ક્યારે બનશે તે ખબર નથી, કોઈ ચોક્કસ તારીખ બિલકુલ નહીં.
4 યહોવાહના સાક્ષીઓ પવિત્ર આત્મામાં ઈશ્વરની સક્રિય શક્તિ તરીકે માને છે, જ્યારે ખ્રિસ્તીઓ પવિત્ર આત્માની જેમ જ ભગવાન પોતે માને છે.