આઇવરી અને પ્લાસ્ટીક વચ્ચેનો તફાવત

આઇવરી વિ પ્લાસ્ટિકમાં કોતરવામાં આવે છે,

હાથીદાંત અને પ્લાસ્ટિક વચ્ચે તફાવત પારખવો સરળ છે. પરંતુ, આ બે અલગ અલગ પદાર્થોમાં કોતરવામાં આવ્યા હોય ત્યારે તફાવત બનાવવા માટે ખરેખર મુશ્કેલ છે. હાથીદાંત મોંઘા છે, પ્લાસ્ટિક અથવા જૂના હાથીદાંતના રેઝિનમાંથી બનાવેલા નકલી હાથીદાંતમાં કોઈ વ્યક્તિ આવી શકે છે.

પ્લાસ્ટિક અને હાથીદાંતમાંથી બનાવેલા વસ્તુઓને અલગ પાડવા તે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે કારણ કે તેઓ લગભગ સમાન દેખાય છે. જો તમે બંને વચ્ચે તફાવત બનાવવાનું જાણતા નથી, તો પછી તમે તમારી મહેનતનાં નાણાં ગુમાવશો.

તમે કેટલાક રાસાયણિક પરીક્ષણો દ્વારા હાથીદાંતમાંથી પ્લાસ્ટિકને અલગ પાડી શકો છો, તેમ છતાં તે હંમેશા વ્યવહારુ નથી. આઇવરી અને પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ પર તમારા હાથને સ્લાઇડ કરીને તમે તફાવત બનાવી શકો છો. પ્લાસ્ટિક આઇવરી કરતાં સરળ છે. એક આઇવરીની સપાટી પર ક્રોસ ગ્રેનિંગ અથવા ડાયમંડ આકારના ક્રોસ ગ્રેનિંગમાં આવે છે.

તે પણ જોઈ શકાય છે કે પ્લાસ્ટિક હાથ પ્રવાસ માટે ગરમ લાગણી આપે છે, જ્યારે હાથીદાંત એક સરસ લાગણી આપે છે.

બીજી સરળ રીત પણ છે "હોટ પિન ટેસ્ટ મેથડ - જેના દ્વારા તમે પ્લાસ્ટિક અને હાથીદાંત વચ્ચે તફાવત કરી શકો છો. પિન અથવા સોયને ગરમ કરો અને તેને પ્લાસ્ટિક અને હાથીદાંતમાં દાખલ કરો. ગરમ સોય સરળતાથી પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓમાં પ્રવેશ કરે છે, જ્યારે તે હાથીદાંતથી ભાંગી ના આવે. વધુમાં, તમે પણ ગંધ અલગ કરી શકો છો. હાથીદાંતમાં ગરમ ​​સોય અથવા પિન શામેલ થાય છે, ત્યારે તે બર્નિંગ દાંતની જેમ ગંધ આપે છે.

એક અન્ય તફાવત જે જોઈ શકાય છે તે છે કે પ્લાસ્ટિકને કોઈપણ આકારમાં આકાર આપી શકાય છે જે હાથીદાંત સાથે શક્ય નથી.

હવે આઇવરી અને પ્લાસ્ટિકની કિંમતની સરખામણી કરતા, ભૂતપૂર્વ એક અત્યંત ઊંચી કિંમતવાળી છે. પ્રાપ્યતામાં, પ્લાસ્ટિક પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

સારાંશ

1 પ્લાસ્ટિક અને હાથીદાંતમાંથી બનાવેલ વસ્તુઓને અલગ પાડવા તે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે કારણ કે તે લગભગ સમાન દેખાય છે.

2 પ્લાસ્ટિક આઇવરી કરતાં સરળ છે. એક આઇવરીની સપાટી પર ક્રોસ ગ્રેનિંગ અથવા ડાયમંડ આકારના ક્રોસ ગ્રેનિંગમાં આવે છે.

3 પ્લાસ્ટિક હાથ પ્રવાસ માટે ગરમ લાગણી આપે છે, જ્યારે હાથીદાંત ઠંડી લાગણી આપે છે.

4 ગરમ સોય સરળતાથી પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓમાં પ્રવેશી શકે છે, જ્યારે તે હાથીદાંતથી ભાંગી ના આવે. હાથીદાંતમાં ગરમ ​​સોય અથવા પિન શામેલ થાય છે, ત્યારે તે બર્નિંગ દાંતની જેમ ગંધ આપે છે.

5 પ્લાસ્ટિકને કોઈ પણ આકારમાં આકાર આપી શકાય છે જે હાથીદાંત સાથે શક્ય નથી.

6 આઇવરી ખૂબ પ્લાસ્ટિક કરતાં કિંમતની છે. પ્રાપ્યતામાં, પ્લાસ્ટિક પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.