ઇસ્લામ અને શીખ ધર્મ વચ્ચેનો તફાવત

શીખ બાળકો

ઇસ્લામ વિ. શીખ ધર્મ વચ્ચેના જુદા જુદા પાસાઓ.

ઇસ્લામ અને શીખ ધર્મ વિશ્વનાં જુદા જુદા ભાગોમાં ચાલતા બે ધર્મો છે. તેઓ રિવાજો અને સિદ્ધાંતો જેવા લગભગ દરેક વસ્તુમાં અલગ છે.

જ્યારે પવિત્ર કુરાન ઇસ્લામમાં પવિત્ર પુસ્તક છે, ત્યારે તે શીખ ધર્મમાં ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ છે. ઇસ્લામમાં, એવું માનવામાં આવે છે કે ગેબ્રિયલ, દેવદૂત દેવની મધ્યસ્થ હતા, જેણે મુહમ્મદ માટે કુરાન જાહેર કર્યું હતું. દસ ગુરુઓએ ગુરુ ગ્રંથ સાહિબનું સંકલન કર્યું હતું, જેમાં સુફીઓ અને હિન્દુઓના માર્ગોનો સમાવેશ થાય છે.

જ્યારે ઇસ્લામમાં પાંચ સ્તંભો છે, ત્યારે શીખ ધર્મમાં ત્રણ આધારસ્તંભ છે. પાંચ થાંભલા એ ફરજો છે જે આસ્તિકને જીવનમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે. તેઓ સાલત, સહાડા, જાકાત, સામ અને હઝ યાત્રાધામ છે. શીખ ધર્મમાં ત્રણ આધારસ્તંભો નામ જપ્ના, કિરાત કોરો અને વાચકો

ઇસ્લામથી વિપરીત, શીખ ધર્મમાં પાંચ કેવલે છે પાંચ કેવમાં કેશ (ઉગેલા સ્વચ્છ વાળ), કાન્ઘા (લાકડાની કાંસકો), કાચેરા (સ્વચ્છ સફેદ શોર્ટ્સ), કારા (સ્ટીલ / આયર્ન બંગડી) અને કિરણ (લાંબા તીવ્ર તલવાર) છે.

ઇસ્લામના શિક્ષકો રસુલ અથવા નાબીસ તરીકે જાણીતા છે જ્યારે શીખ ધર્મના શિક્ષકોને ગુરુ કહેવામાં આવે છે.

બન્ને ધર્મો વચ્ચે જોવા મળેલ તફાવત એ યાત્રાના નિરીક્ષણમાં છે. શીખ ધર્મ તીર્થયાત્રામાં માનતો નથી. બીજી તરફ, ઇસ્લામના લોકો હઝ યાત્રાને બહાર કાઢે છે.

તે પણ જોઇ શકાય છે કે શીખ ધર્મ પ્રેક્ટિસ કરનારાઓ ઇસ્લામની પ્રેક્ટિસ કરનારની જેમ સુન્નત કરતા નથી.

ઇસ્લામ અને શીખ ધર્મ વચ્ચેના એક તફાવત જે દફનવિધિમાં છે. એક મૃત મુસ્લિમ દફનાવવામાં આવે છે જ્યારે એક મૃત શીખના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે.

જ્યારે મક્કા ઇસ્લામ માટે પવિત્ર સ્થાન છે, ત્યારે અમૃતસર શીખ માટે પવિત્ર સ્થળ છે. શીખ ધર્મમાં, ગુરુપુરને શુભ દિવસ માનવામાં આવે છે જ્યારે ઈદ ઇસ્લામમાં એક શુભ દિવસ છે.

સારાંશ

1 જ્યારે પવિત્ર કુરાન ઇસ્લામમાં પવિત્ર પુસ્તક છે, તે શીખ ધર્મ માટે ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ છે.

2 જ્યારે ઇસ્લામમાં પાંચ સ્તંભ છે, ત્યારે શીખ ધર્મમાં ત્રણ આધારસ્તંભ છે.

3 ઇસ્લામથી વિપરીત, શીખ ધર્મમાં પાંચ કેવલે પણ છે પાંચ કેવલે કેશ, કંગા, કચેરા, કારા અને કિરણ છે.

4 શીખ ધર્મ તીર્થયાત્રામાં માનતો નથી. બીજી તરફ, ઇસ્લામના લોકો હઝ યાત્રાને બહાર કાઢે છે.

5 શીખ ધર્મની પ્રેક્ટીસ પુરુષો જે રીતે ઇસ્લામની પ્રેક્ટિસ કરે છે તેના જેવા સુન્નત કરતા નથી.

6 એક મુસ્લિમ મૃત જ્યારે દફનાવવામાં આવે છે જ્યારે એક શીખ અંતિમવિધિ જ્યારે મૃત છે.

7 જ્યારે મક્કા ઇસ્લામ માટે પવિત્ર સ્થાન છે, ત્યારે અમૃતસર શીખો માટે પવિત્ર સ્થળ છે.

8 ઇસ્લામમાં શિક્ષકો રસૂલ અથવા નાબીસ તરીકે જાણીતા છે જ્યારે શીખ ધર્મના શિક્ષકોને ગુરુ કહેવામાં આવે છે.