ગ્રોસ પ્રોફિટ અને ગ્રોસ માર્જિન વચ્ચેનો તફાવત

ગ્રોસ પ્રોફિટ vs ગ્રોસ માર્જિન

કંપનીએ તેમની કારોબારી પ્રવૃતિઓ વિશે નાણાંકીય માહિતીનો રેકોર્ડ કર્યો છે જેથી પેઢીની નાણાકીય સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય. સંખ્યાઓ અને મૂલ્યોની શ્રેણી આ હેતુ માટે ગણવામાં આવે છે, જેમાં કંપનીના કુલ નફા અને કુલ માર્જિનની ગણતરીનો સમાવેશ થાય છે. નજીકના ધ્યાન આ ગુણોત્તરમાં ચૂકવવામાં આવે છે કારણ કે તે કંપનીના વેચાણમાંથી બનાવેલા નફાના મજબૂત સંકેતો છે. આ લેખ કે જે અનુસરે છે તે ગ્રોસ પ્રોફિટ અને ગ્રોસ માર્જિન સમજાવે છે જે બે નજીકથી સંબંધિત શરતો ધરાવે છે, અને બતાવે છે કે કેવી રીતે બંને એકબીજાના સમાન અને અલગ છે.

કુલ નફો શું છે?

વેચાઉ માલસામાનની કિંમત ઘટાડવામાં આવે તે પછી એકંદર નફો બાકી રહેલ વેચાણની આવક છે. એકંદર નફામાં અન્ય ઓપરેટીંગ ખર્ચ કરવા માટે બાકી રહેલા મનીની રકમનો સંકેત મળે છે. ચોખ્ખા નફાને ચોખ્ખા વેચાણમાંથી વેચવામાં આવેલા માલસામાનની કિંમતમાં કાપ મૂકવાથી ગણતરી કરવામાં આવે છે (આ એ સંખ્યા છે કે જે પાછો ફર્યો ત્યારબાદ તમને મળેલી માલ કુલ સારા વેચાણમાંથી ઘટાડી દેવામાં આવશે). વેચેલા માલસામાનના ખર્ચ એવા ખર્ચ છે જે સીધા જ સામાનના ઉત્પાદન સાથે સંબંધિત હોય છે જે વેચાય છે. વ્યવસાય એક સેવા પ્રદાતા છે તે ઘટનામાં વેચવામાં આવેલા માલસામાનનો ખર્ચ પ્રસ્તુત સેવાઓની કિંમત બની જશે. કુલ નફો સામાન્ય રીતે મહત્ત્વના ગુણોત્તરની ગણતરી કરવા માટે વપરાય છે, જેમ કે કુલ નફો ગુણોત્તર, જે વેપારીઓને કહે છે કે વેચાણની કિંમતથી ચૂકવણી કરવામાં આવતી ખર્ચની ભરપાઇ કરવામાં આવે છે.

કુલ માર્જિન શું છે?

એકંદર માર્જિન (જેને ગ્રોસ પ્રોફિટ માર્જિન પણ કહેવાય છે) કંપની દ્વારા જાળવવામાં આવેલી કુલ વેચાણની ટકાવારી છે, જ્યારે માલ અને સેવાઓના ઉત્પાદન અને વેચાણ સાથે સંકળાયેલા તમામ ખર્ચને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. કુલ ગાળો નીચે મુજબ ગણવામાં આવે છે.

ગ્રોસ માર્જિન = (વર્ષ માટે કુલ વેચાણની આવક - વેચાતા માલની કિંમત) / વર્ષ માટે કુલ વેચાણની આવક

ગણતરી કરેલી સંખ્યા એવી ટકાવારી છે કે જે કંપની તેના અન્ય ખર્ચાઓ માટે ચૂકવણી કરવા માટે દરેક વેચાણના $ 1 પર જાળવી રાખે છે. રોકાણકારો સામાન્ય રીતે તેમના નાણાં રોકાણ કરતા હોય છે, જે ઉચ્ચ ગ્રોસ માર્જિન કરે છે, એટલે કે વધુ એકંદર માર્જિન ધરાવતી કંપની વધુ પૈસા બનાવી રહી છે.

ગ્રોસ પ્રોફિટ અને ગ્રોસ માર્જિન વચ્ચે શું તફાવત છે?

કંપનીના વેચાણની આવક અને ખર્ચનું વિશ્લેષણ કરવામાં કુલ નફા અને એકંદર માર્જિન મહત્વની સંખ્યા છે. આ શબ્દો એકબીજા સાથે ખૂબ નજીકથી સંકળાયેલા છે અને બન્ને કંપનીના આવક નિવેદનમાં પ્રસ્તુત કરાયેલા નંબરો પરથી મેળવવામાં આવે છે.એકંદર નફો સમગ્ર પેઢીની નાણાકીય સ્થિતિને બતાવે છે - અન્ય ખર્ચ માટે બાકી રહેલી મનીની રકમ એકંદર માર્જિન એ ખર્ચની ટકાવારી દર્શાવે છે જેનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. એકંદર માર્જિનનો ઉપયોગ એ જ ઉદ્યોગ અથવા ઉદ્યોગના બેન્ચમાર્કમાં અન્ય કંપનીઓની તુલનામાં થાય છે. વધુમાં, કુલ નફાથી વિપરીત, એકંદર માર્જિનની ગણતરી દરેક પ્રોડક્ટ લાઇન અથવા વ્યક્તિગત ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ માટે કરી શકાય છે, જે દરેક વ્યક્તિગત ઉત્પાદન માટે નફાકારકતા માહિતી પૂરી પાડશે.

સારાંશ:

ગ્રોસ પ્રોફિટ વિઝ ગ્રોસ માર્જિન

• કંપનીના સેલ્સ રેવન્યુ અને ખર્ચના વિશ્લેષણમાં કુલ નફો અને કુલ ગાળો મહત્ત્વની સંખ્યા છે.

• માલના વેચાણની કિંમત ઘટાડવામાં આવ્યા પછી એકંદર નફો બાકી રહેલ વેચાણની આવક છે.

• એકંદર માર્જિન (જેને ગ્રોસ પ્રોફિટ માર્જિન પણ કહેવાય છે) એ કુલ વેચાણની ટકાવારી છે જે કંપની દ્વારા માલ અને સેવાઓના ઉત્પાદન અને વેચાણ સાથે સંકળાયેલા તમામ ખર્ચ માટે જવાબદાર છે.

• એકંદર નફો સમગ્ર પેઢીની નાણાકીય સ્થિતિને બતાવે છે.

• એકંદર માર્જિનનો ઉપયોગ એ જ ઉદ્યોગ અથવા ઉદ્યોગના બેન્ચમાર્કમાં અન્ય કંપનીઓની તુલનામાં થાય છે.

• એકંદર નફાથી વિપરીત, એકંદર માર્જિનની ગણતરી દરેક પ્રોડક્ટ લાઇન માટે અથવા વ્યક્તિગત ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ માટે કરી શકાય છે.