ગ્રાઇન્ડર અને બ્લેન્ડર વચ્ચેનો તફાવત

ગ્રાઇન્ડર વિ બ્લેન્ડર

ગ્રાઇન્ડર અને બ્લાન્ડેર બે ઘરેલુ ઉપકરણો છે જે પદાર્થોને મિશ્રિત કરવા માટે છે પરંતુ તફાવત સાથે. તેઓ ખરેખર વિવિધ ક્રિયાઓ કરે છે તેઓ ઘણીવાર સમાન ક્રિયાઓ કરવા માટે ગણવામાં આવે છે ઘણાંને લાગે છે કે ગ્રાઇન્ડરનો ઉપયોગ પાવડરમાં કંઈક ગ્રાઇન્ડીંગના હેતુ માટે થાય છે. બીજી બાજુ બ્લેન્ડર પર નામ સૂચવે છે સાથે મળીને બે પદાર્થો મિશ્રણ કરવા માટે વપરાય છે.

ટૂંકમાં કહી શકાય કે બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ બે તત્વોના મિશ્રણમાં થાય છે. ગ્રાઇન્ડરિંગ અથવા પાવડરિંગ પદાર્થોના કાર્યમાં એક ગ્રાઇન્ડરનો ઉપયોગ થાય છે. અલબત્ત તે સાચું છે કે બંને ગ્રાઇન્ડરર અને બ્લેન્ડર મિશ્રણની ક્રિયા દર્શાવે છે. તેઓ હેતુ સાથે મિશ્રણ

ગ્રાઇન્ડરર દ્વારા કરાયેલી મિશ્રણ બે પદાર્થોને પાવડર કરતી હોય છે, જ્યારે બ્લેન્ડર દ્વારા કરવામાં આવતી મિશ્રણ માત્ર પદાર્થોને સંયોજિત કરીને અને તેમને પીવા કે પાઉડર કરવાની નથી. આ ગ્રાઇન્ડરર અને બ્લેન્ડર વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત છે.

કેટલાક લોકો માને છે કે ગ્રાઇન્ડરનો એ એક છે જે શુષ્ક અને ભીના પદાર્થો માટે બંનેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. બીજી બાજુ બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ ફક્ત બે સૂકી પદાર્થોના મિશ્રણ અથવા મિશ્રણ માટે થઈ શકે છે. બે અલગ અલગ પ્રકારનાં કોફીના બીજ એક ગ્રાઇન્ડરર દ્વારા પાઉડર થઈ ગયા પછી તેને ભેળવી શકાય છે. તે જ રીતે એક પદાર્થ ભીનું ગ્રાઇન્ડરરમાં પાણીની પૂરતી માત્રામાં ઉમેરો દ્વારા ભીનું રેન્ડર કરી શકાય છે.

કેટલાક લોકો એવું માને છે કે બ્લેન્ડર સૂકી પદાર્થોના ગ્રાઇન્ડીંગ અને પ્રક્રિયામાં તેમને મિશ્રણ અથવા સંમિશ્રણ કરી શકે છે. ઘણાં લોકો એવું માને છે કે ગ્રાઇન્ડરર અને બ્લેન્ડર વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. આમ બ્લેન્ડર એ સાધન છે જેનો ઉપયોગ ચોખા, ચા અથવા કોફી જેવી સમાન શ્રેણીની વસ્તુઓને મિશ્રિત કરવા માટે થાય છે. બીજી તરફ ગ્રાઇન્ડરર એક એવી સાધન છે જેનો ઉપયોગ બે અલગ-અલગ કેટેગરીના બે જુદા જુદા પદાર્થોના ગ્રાઇન્ડીંગમાં પણ થાય છે.