ડબલ એન્ટ્રી અને સિંગલ એંટ્રી વચ્ચેનો તફાવત

ડબલ એન્ટ્રી વિ સિંગલ એંટ્રી

એકાઉન્ટિંગ પદ્ધતિને મેન્યુઅલ, એકાઉન્ટિંગ પદ્ધતિઓ, કાર્યપદ્ધતિઓ અને નિયંત્રણોનો સેટ, એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમને મેન્યુઅલ, એકાઉન્ટિંગના સંગઠિત સેટ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. નિર્ણયો માટે સમયસર અને સચોટપણે રજૂ કરવા, નોંધણી, વર્ગીકરણ, સારાંશ, અર્થઘટન કરવા, સ્થાપિત કરવા માટેની પદ્ધતિઓ, કાર્યવાહી અને નિયંત્રણો. બુકિંગ એ પ્રક્રિયા છે જેમાં વ્યવસાયના નાણાકીય રેકોર્ડ રાખવામાં આવે છે, અને અપ-ટૂ-ડેટ. બુક રાખવા અથવા રેકોર્ડિંગ વ્યવહારની બે પદ્ધતિઓ છે, એક ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ છે, અને અન્ય એક સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ છે. સિંગલ એન્ટ્રી પધ્ધતિના કેટલાક ગંભીર ખામીઓને કારણે, અને ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમની બહેતર લાક્ષણિકતાઓ, સિંગલ એન્ટ્રી પદ્ધતિ અપાઈ હતી, અને વિશ્વભરમાં બમણો પ્રવેશ પદ્ધતિનો ઉપયોગ વ્યાપક રીતે કરવામાં આવે છે. વધુમાં, મોટાભાગે સ્વીકાર્ય હિસાબી સંસ્થાઓ અને જાણીતા એકાઉન્ટિંગ પ્રોફેશનલોએ સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ પર ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ પ્રમોટ કરી હતી.

સિંગલ એન્ટ્રી

એક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ રેકોર્ડ માત્ર એક એન્ટ્રી, ડેબિટ એન્ટ્રી અથવા ક્રેડિટ એન્ટ્રી, ક્યાં છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ વ્યક્તિને રોકડ ચૂકવણી કરવામાં આવે છે, તો કેશને જમા કરવામાં આવશે, અથવા દેવાદાર ખાતાને નાબૂદ કરવામાં આવશે. સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ ચેક બુક રજિસ્ટરની જેમ વધુ છે. તે એસેટ અને લેબિલિટી એકાઉન્ટ્સને ટ્રેકતું નથી, તેથી આ સિસ્ટમ ચોક્કસ આવક માટે ચોખ્ખી આવકની ગણતરી કરવા માટે સુવિધા પૂરી પાડી શકે છે, પરંતુ એન્ટિટીની વર્તમાન નાણાકીય સ્થિતિ પર નજર રાખવી નહીં. આ સિસ્ટમ એકમાત્ર માલિકી જેવા નાના વેપારો માટે યોગ્ય હોઈ શકે છે, જેમાં કાનૂની જરૂરીયાતો અને છેતરપીંડી માટેના તકો ઓછી અથવા બહુ ઓછી છે.

ડબલ એન્ટ્રી

ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ હેઠળ, દરેક ડેબિટ એન્ટ્રીમાં અનુરૂપ ક્રેડિટ એન્ટ્રી હોય છે, અને પ્રત્યેક ક્રેડિટ એન્ટ્રીમાં ડેબીટ એન્ટ્રીની અનુરૂપ હોય છે; એટલે કે, દરેક પ્રવેશ વિરુદ્ધ એન્ટ્રી છે. એક ટ્રાંઝેક્શન માટે તેના બે વિરોધા હોવાથી, ટ્રાયલ બેલેન્સ તૈયાર કરીને એરિથમેટિક સચોટતાની સરળતાથી તપાસ કરી શકાય છે. એકાઉન્ટિંગ ધોરણો અનુસાર, તમામ કંપનીઓ (જાહેર અથવા ખાનગી, સૂચિબદ્ધ અથવા નહી), અને ભાગીદારીને ડબલ એન્ટ્રી બુક રાખવાનું પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ટેક્સની ગણતરીના હેતુસર ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને કરવેરા વિભાગોને અંતિમ હિસાબો તૈયાર કરવા અને મોકલવા સંસ્થા માટે ફરજિયાત છે.

ડબલ એન્ટ્રી અને સિંગલ એંટ્રી વચ્ચે શું તફાવત છે?

• સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમમાં માત્ર એક એન્ટ્રી હશે, જ્યારે કોઈપણ એન્ટ્રી સિસ્ટમ માટે બે એન્ટ્રીઝની જરૂર રહેશે.

• સિંગલ એન્ટ્રી એક અપૂર્ણ રેકોર્ડ છે, જ્યારે ડબલ એન્ટ્રી પુસ્તક રાખવા માટેની સંપૂર્ણ રેકોર્ડ છે.

• પુસ્તકની જાળવણીની ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ પુસ્તક રાખવાની સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ કરતાં વધુ જટિલ અને સમય માંગી રહી છે.

• એક જ એન્ટ્રી સિસ્ટમ હેઠળ રોકડ અને બેંક ટ્રાન્જેક્શન એક જ સ્તંભમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, જ્યારે બન્ને અલગથી counterpart માં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે.

• એકી એન્ટ્રી સિસ્ટમમાં ભૂલો ઓળખવા માટેની રીતો બહુ ઓછી છે, જો કે, ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમમાં, કેટલીક ભૂલોને અનુરૂપ વિપરીત એન્ટ્રી સાથે એક એન્ટ્રી સાથે ક્રોસચેક કરીને ઓળખી શકાય છે.

• ટ્રાયલ બેલેન્સ એ એરિથમેટિક સચોટતા માટે ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમમાં તૈયાર કરી શકાય છે, પરંતુ સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમમાં શક્ય નથી.

• તમામ ડેબિટ અને ક્રેડિટ એન્ટ્રીઓ એક જ કોલૂમનમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે.

• અંતિમ એકાઉન્ટ્સ ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ હેઠળ સરળતાથી બનાવી શકાય છે, જો કે, તે સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ હેઠળ શક્ય નથી.

• ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવા માટે એક ફરજિયાત જરૂરિયાત છે, પરંતુ પુસ્તકની નોંધણીની સિંગલ એન્ટ્રી સિસ્ટમમાં નહીં.