અવમૂલ્યન અને સંચિત અવમૂલ્યન વચ્ચેના તફાવત

અવમૂલ્યન વિ સંચિત અવમૂલ્યન

અસ્કયામતોનો ઉપયોગ થતી હોવાથી કંપનીઓ અસ્ક્યામત મૂલ્ય અને ખર્ચને યોગ્ય રીતે રેકોર્ડ કરવા માટે અવમૂલ્યન અને સંચિત અવમૂલ્યનનો ઉપયોગ કરે છે. વિગતવાર આને જોતાં તે જે રીતે કામ કરે છે તે સમજી શકશે.

અવમૂલ્યન શું છે?

અવમૂલ્યન એ એકાઉન્ટિંગ મુદત છે જે કંપનીઓને ઉપયોગમાં લેવાતી સંપત્તિઓના ઘટાડાની મૂલ્ય (દા.ત. ઇમારતો, ફર્નિચર અને ફિટિંગ, સાધનો વગેરે) ને રેકોર્ડ કરવામાં મદદ કરે છે. જો અસ્કયામતોની ખરીદી કરવામાં આવે તો પણ અવમૂલ્યન માત્ર બિઝનેસના ઉપયોગના મુદ્દે ગણતરી કરી શકાય છે; હું. ઈ, અવમૂલ્યન એ એસેટનો ઉપયોગ / સેવા માટે વપરાતી સમયની ગણતરી કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત, અવમૂલ્યન સમયાંતરે રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. આથી, વપરાશને કારણે મૂલ્ય ગુમાવવા તરીકે સમયાંતરે ખર્ચની ફાળવણી કરવામાં આવે છે, અને આ સમયગાળા માટે ખર્ચ તરીકે લેવામાં આવે છે, જે વ્યવસાયની ચોખ્ખી આવકને અસર કરે છે. અવમૂલ્યનની આકારણીની કિંમત, અસેટની અપેક્ષિત ઉપયોગી જીવન, મિલકતના શેષ મૂલ્ય અને જો જરૂરી હોય તો ટકાવારીની ગણતરી કરવામાં આવે છે. અવમૂલ્યન રકમની ગણતરી કરવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓ છે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી બે મુખ્ય પદ્ધતિઓ સીધી રેખા ઘસારો અને બેલેન્સ પદ્ધતિમાં ઘટાડાને ઘટાડવાની પદ્ધતિ છે. સીધી રેખા અવમૂલ્યન એ સૌથી સરળ અને સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી તકનીકી છે, તેના અવશેષ મૂલ્ય (ભાવિ મૂલ્ય) બાદ કરીને સંપત્તિ મૂલ્યને લઈને અવમૂલ્યનની ગણતરી કરે છે અને સંપત્તિના ઉપયોગી જીવન દરમિયાન લેવામાં આવતી સમાન પ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે. એસેટના જીવનની પ્રારંભિક અવધિ દરમિયાન બેલેન્સ પધ્ધતિમાં ઘટાડો કરવાથી વધુ રકમ વસૂલવામાં આવે છે.

સંચિત અવમૂલ્યન શું છે?

સંચિત અવમૂલ્યનથી, વપરાશને કારણે મૂલ્યના નુકસાનની અસર બતાવવા માટે સરવૈયામાં સરતી મૂલ્યને ઘટાડવામાં આવે છે. ઇ. જી. જો અમારી પાસે સાધન (સંપત્તિ) હોય, જેની મૂળ કિંમત $ 1, 000 હોય અને 3 વર્ષનાં સમયમાં શેષ મૂલ્ય અથવા રિલેબલ મૂલ્ય $ 400 હશે. તેથી કંપનીને $ 600 જેટલું નુકશાન થયું છે જે 3 વર્ષમાં ફેલાશે. જો કંપનીએ કંપનીમાં અસ્કયામતોના વપરાશ દરમિયાન કોઈ અવમૂલ્યન ન નોંધાવ્યું હોય તો 3 વર્ષ પૂરા થતાં સંપૂર્ણ નુકશાન તે વર્ષ માટે નોંધવું પડશે જે તેના શેરધારકોને યોગ્ય ચિત્ર બતાવશે નહીં, કારણ કે સંપત્તિ વસ્ત્રો અને જ્યારે તે કંપનીમાં હતી ત્યારે તે આંસુ માટે જવાબદાર નહોતી. પ્રથમ વર્ષમાં, અવમૂલ્યન (જો સીધી લીટીનો ઉપયોગ કરીને) $ 200 હશે, અને બીજા વર્ષમાં, $ 200 ની અવમૂલ્યન અને $ 400 ની સંચિત અવમૂલ્યન રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. તેથી, સાધનો માટે $ 600 ના સંચિત અવમૂલ્યન 3 વર્ષ દરમિયાન હોવા જોઈએ. આથી દરેક વર્ષે એસેટનું મૂલ્ય વસ્ત્રો અને અશ્રુ / વપરાશ માટેના મૂલ્યને બાદ કરતા દર્શાવવામાં આવશે.

અવમૂલ્યન અને સંચિત અવમૂલ્યન વચ્ચે શું તફાવત છે?

તેમ છતાં, બન્ને એસેટ વેલ્યુમાં ઘટાડો કરવાના સંબંધમાં છે, બંને વચ્ચે તફાવત તફાવત ધરાવે છે.

અવમૂલ્યન આવકના વિધાનમાં ખર્ચ તરીકે નોંધાય છે જ્યારે સંચિત અવમૂલ્યન સરવૈયામાં પ્રગટ થાય છે.

અવમૂલ્યન એ વર્તમાન સમયગાળા માટે સંપત્તિના મૂલ્યમાં ઘટાડો છે, જ્યારે સંચિત અવમૂલ્યન એ તમામ અવમૂલ્યન (સંચિત) ના તે સમય સુધી નોંધવામાં આવે છે (દા.ત. પ્રત્યેક વર્ષ માટે $ 200 ની અવમૂલ્યન, જ્યારે સંચિત બીજા વર્ષ માટે અવમૂલ્યન $ 400 અને બીજા વર્ષ માટે $ 600 અને તેથી વધુ હશે).

ઉપસંહાર

ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે, સંચિત અવમૂલ્યન ઉપયોગના સમયથી કુલ મિલકતમાં અવમૂલ્યન થાય છે. અવમૂલ્યન આવકના નિવેદન પરનું એકાઉન્ટ છે જે દરેક એકાઉન્ટિંગ અવધિ પર બંધ હોય છે, જ્યારે સંચિત અવમૂલ્યન સરવૈયા પર હોય છે જે મિલકતનું નિકાલ / વેચાણ થાય ત્યાં સુધી રહે છે.