કંપની અને પેઢી વચ્ચેની ફરક

કંપની વિ ફર્મ

કંપની અને પેઢી વચ્ચેનો તફાવત જાણવા માટે ઉપયોગી છે કારણ કે શબ્દો કંપની અને કંપનીનો ઉપયોગ લોકો દ્વારા એકબીજાથી થાય છે અને તેઓ આ સંસ્થાનો એક જ શ્વાસમાં બોલે છે. કન્સલ્ટિંગ ફર્મ તરીકે લોકો એકાઉન્ટિંગ કંપની તરીકે અથવા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસ કંપની તરીકે કોઈ એકાઉન્ટિંગ કંપની વિશે વાત કરવા માટે સામાન્ય છે. જો કે, આ શબ્દો સમાન છે અથવા આ બે શરતો, કંપની અને કંપની વચ્ચે કોઈ તફાવત છે? આ લેખ ફર્મ અને કંપની તરીકે ઓળખાતી કંપનીઓના લક્ષણોને સમજાવશે કે તેઓ સમાન હોય અથવા નોંધપાત્ર તફાવતો હોય.

કંપની શું છે?

આધુનિક સમયમાં, શબ્દ પેઢીનો ઉપયોગ જૂની થઈ ગયો છે અને તે કાનૂની, કન્સલ્ટન્સી અને એકાઉન્ટન્સી વ્યવસાયો સુધી મર્યાદિત છે. અન્ય તમામ વ્યવસાયો માટે, શબ્દ કંપનીને પસંદ કરવામાં આવી રહી છે. ઉલ્લેખ કરેલા વ્યવસાયોમાં, આજે વધુ લોકો છે જેમણે શબ્દ કંપનીનો ઉપયોગ કંપનીના બદલે તેમના નામો વિરુદ્ધ કરવાનું પસંદ કર્યું છે. એક પેઢીથી વિપરીત, કંપની રજિસ્ટર્ડ થઈ છે અને શેરધારકો ધરાવે છે. શબ્દ કંપની સમજાવવા ઑક્સફોર્ડ શબ્દકોશ દ્વારા આપવામાં આવેલી વ્યાખ્યા અહીં છે. કંપની "વ્યવસાયિક વ્યવસાય" છે "આ સરળ વ્યાખ્યાથી અમને સમજવામાં આવે છે કે પેઢી ચોક્કસ પ્રકારનો વ્યવસાયનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે, જ્યારે કંપની સામાન્ય રીતે વ્યવસાયો માટે વપરાતી નામ છે.

એક પેઢી શું છે?

જ્યાં સુધી શબ્દકોશનો સંબંધ છે, લોંગમેન શબ્દકોશ કહે છે કે પેઢી સામાન્ય રીતે નાની કંપની છે જો કોઈ આ વ્યાખ્યા દ્વારા જાય તો પેઢી એક પ્રકારનો કંપની છે અને તે શબ્દ જિનેરિક ટર્મ કંપનીના ઉપગણને અસર કરે છે.

પેઢી માટે ઑક્સફોર્ડ અંગ્રેજી શબ્દકોશ દ્વારા આપવામાં આવેલી વ્યાખ્યા નીચે મુજબ છે. ઓક્સફર્ડ ઇંગ્લીશ શબ્દકોશ અનુસાર, એક કંપની "એક બિઝનેસ ચિંતન છે, ખાસ કરીને બે કે તેથી વધુ લોકોની ભાગીદારીનો સમાવેશ. "

વ્યવહારમાં, કંપની કંપની બની શકે છે. એક પેઢી, તેના કદ અથવા ઓપરેશનના વિસ્તારને ધ્યાનમાં લીધા વગર કંપનીની જેમ એક વ્યવસાય એકમ છે. સામાન્ય રીતે શબ્દ ફર્મ સેવાઓ પૂરી પાડતા વ્યવસાય માટે અનામત છે, જેમ કે એકાઉન્ટિંગ કંપનીઓ અને કન્સલ્ટિંગ કંપનીઓ જેવી શરતોના ઉપયોગથી સ્પષ્ટ છે. જો કે, કોઈપણ કંપની ઉત્પાદન ઉત્પાદનો સાથે ઉપયોગમાં લેવાતી શબ્દ ફર્મના ઉપયોગ પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી. શબ્દ પેઢી વિશે ચોક્કસ વશીકરણ છે જે લોકો તેને વહન કરેલા વ્યવસાયને દર્શાવવા માટે અપનાવે છે. કોઈક, આ શબ્દ વ્યાવસાયીકરણ અને ગુપ્તતાને દર્શાવે છે જે શબ્દ કંપની દ્વારા પ્રતિબિંબિત નથી. વધુમાં, કંપનીઓ સામાન્ય રીતે એકહથ્થુ માલિકી અથવા ભાગીદારી કંપની છે

કંપની અને પેઢી વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એક પેઢી અને એક કંપની અલગ સંસ્થાઓ નથી.

• એક પેઢી એ એક પ્રકારનું કંપની છે

• શબ્દ ફર્મને પરંપરાગત રીતે એકાઉન્ટિંગ અને કન્સલ્ટિંગ કંપનીઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે અને તેઓ આજે પણ કંપનીઓ તરીકે ઓળખાય છે.

• કંપનીઓ એકમાત્ર માલિકી અથવા ભાગીદારી છે જ્યારે કંપની રજિસ્ટર્ડ છે અને શેરધારકો છે.

• એક નિશ્ચિતપણે કહી શકે છે કે પેઢી શબ્દ કંપનીનો ઉપગણ છે.

• વ્યવહારમાં, કંપની કંપની બની શકે છે

હવે, આ લેખમાં કંપની અને પેઢી વચ્ચેનો તફાવત સમજાવ્યો છે, ભવિષ્યમાં તમે કંપની અને કંપની વચ્ચે તફાવત પાર પાડવાનું સરળ બનશે.

ચિત્રો સૌજન્ય:

  1. એનોરો દ્વારા પેનોરમા ફર્મ લૉગો (સીસી દ્વારા 3. 0)