કેલ્ટિક અને ગાલિક વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - કેલ્ટિક vs ગેલિક

સેલ્ટિક અને ગેલિક બે ભાષા જૂથો છે જેનો ઉપયોગ મોટેભાગે ઉત્તર પશ્ચિમી યુરોપમાં થાય છે. C એલ્ટિક ભાષા એ ઇન્ડો-યુરોપિયન ભાષાના પરિવારનો એક ભાગ છે અને તેને બે મુખ્ય વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે જેને ગેલિક અને બ્રિટ્ટોનિક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેથી, ગેલિક ભાષા કેલ્ટિકનું પેટાવિભાગ છે સેલ્ટિક અને ગેલિક વચ્ચે આ કી differenc ઇ છે

કેલ્ટિક ભાષા શું છે?

સેલ્ટિક ભાષા એ ઇન્ડો-યુરોપીયન ભાષા કુટુંબનું વિભાજન છે. સેલ્ટિક ભાષાઓને વધુ બે વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે, જેને ગેલિક અને બ્રિટટોન ભાષાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગેલિકમાં સ્કોટ્ટીશ ગાલિક અને આઇરિશ અને બ્રિટનિક વેલ્શ અને બ્રેટોનનો સમાવેશ થાય છે.

આધુનિક કેલ્ટિક ભાષા આજે ઉત્તર પશ્ચિમ યુરોપમાં બોલાય છે, ખાસ કરીને આયર્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ, કોર્નવોલ, વેલ્સ, બ્રિટ્ટેની અને આઇલ ઓફ મેન. સેલ્ટિક ભાષાઓ મોટેભાગે લઘુમતીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે, અને તેમાંના મોટા ભાગનાને યુનેસ્કો દ્વારા 'ભયંકર' તરીકે લેબલ કરવામાં આવે છે.

વ્યક્તિગત સેલ્ટિક ભાષાઓ વચ્ચે ઘણાં તફાવત હોવા છતાં, તેઓ કેટલીક સમાનતાઓ પણ રજૂ કરે છે જેમ કે વી.એસ.ઓ. વોડ ઓર્ડર, અવિભાજ્યની ગેરહાજરી, વિભાજીત નિદર્શક બંધારણ વગેરે. ગેલિક ભાષા શું છે?

ગેલિક સેલ્ટિક ભાષાઓનું વિભાજન છે અને તેને

ગોએલિફિક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ગેલિકમાં સ્કોટ્ટીશ ગાલિક ભાષા અને આઇરિશ ભાષા છે. મૅંક્સ, જે એક ગેલિક ભાષા પણ છે, 20 મી સદીમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા આ ભાષાઓ મધ્ય આઇરિશથી વિકસિત છે. આઇરિશ અને સ્કોટ્ટીશ ગાલિકની કેટલીક સમાનતા એ છે કે આઇરિશ સ્પીકર કેટલાક સ્કોટ્ટીશ ગાલિકને સમજી શકે છે.

પાટેનસ્ટરની ચર્ચ, જેરૂસલેમ, સ્કોટિશ ગેલિક ભાષામાં પ્રભુની પ્રાર્થના

નીચે કેટલાક સેલ્ટિક ભાષાઓમાં કેટલાક શબ્દો અને શબ્દસમૂહો છે. તમે ગેલિક ભાષાઓમાં તફાવત અને સમાનતાને જોઈ શકો છો.

ટેબલ ->

અંગ્રેજી

વેલ્શ

કોર્નિશ

બ્રેટોન

આઇરીશ

સ્કોટ્ટીશ ગાલિક

મેન્ક્સ

આજે

હેડવી

હેઇડિચ

હિઝિવ

ઇનિયુ

અ-દીઉગ

જિ.યુ

નાઇટ

નક્ષત્ર

નહીં

નોઝ

ઓઇચે

ઓઈડશે

ઓઇ

ઘર

ચી

ટી

ટાઈ

તા

થાઇ

ચીઝ

કાવડો

કેયુઝ

કેયુઝ

કાઈ

કાઈસ ઈ)

કાસાઈ

શાળા

યાગોલ

સ્કોલ

સ્કોલ

સ્કોલ

sgoil

સ્કિલ

સંપૂર્ણ

લોન

લીન

લીન

લૅન

લાન

લેન

સીટી માટે

ચ્વિબાનુ

હિવિબાન

સીહ્વિનાત

ફેદાવિલ

ફેડ

કંટાળી ગયેલું

તફાવત શું છે સેલ્ટિક અને ગેલિક વચ્ચે?

ઓરિજિન્સ:

સેલ્ટિક

એ ઈન્ડો-યુરોપિયન ભાષા પરિવારનું એક વિભાજન છે. ગેલિક

સેલ્ટિક ભાષાઓનું વિભાજન છે સ્થાનો:

સેલ્ટિક

મુખ્યત્વે આયર્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ, કોર્નવોલ, વેલ્સ, બ્રિટ્ટેની અને આઇલ ઓફ મેનમાં બોલાય છે. ગેલિક

મુખ્યત્વે આયર્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડમાં બોલાયેલું છે. વિભાગો:

સેલ્ટિક

ગેલિક અને બ્રિટ્ટોનિક ભાષાઓમાં વહેંચાયેલું છે. ગેલિક

આઇરિશ, સ્કોટ્ટીશ ગાલિક અને મેન્ક્સનો સમાવેશ થાય છે. છબી સૌજન્ય:

"પેટર નસ્ટર ગૅલિક" એલ્કે વેટઝિગ (એલિઆ) દ્વારા - પોતાના કામ (સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0) કોમન્સ દ્વારા વિકિમિડિયા