કાર્પેલ અને પિસિલ વચ્ચેનો તફાવત

કાર્પેલ વિ પિસિલ

ફ્લાવર એક અત્યંત વિશિષ્ટ રિપ્રોડક્ટિવ શૂટ છે. લાક્ષણિક ફૂલમાં 4 વલો છે, એક દાંડી પર બીજા પછી એક. દાંડી ટૂંકા અથવા લાંબી હોઇ શકે છે બે નીચલા વ્હાર્લ્સ પ્રજનન સીધી સામેલ નથી. તેથી, તેમને એક્સેસરી વૉલલ્સ કહેવામાં આવે છે. ઉપલા બે વક્રોલ્સ સીધી પ્રજનન સામેલ છે. તેથી, તેમને પુનરુત્પાદન કરનારું whorls કહેવામાં આવે છે. રિપ્રોડક્ટિવ વરોલ માઇક્રોસોપોરોફિલ્સ અને મેગાસ્પોરોફિલ્સથી બનેલો છે. માઇક્રોસોપોરોફિલ્સને પુંકેસર કહેવામાં આવે છે અને મેગાસ્પોરોફિલ્સને ઍન્થોફાઈટસ / એન્જિયોસ્પર્મ્સમાં કાર્પલ્સ કહેવામાં આવે છે. કેટલાંક ફૂલો એ જ ફૂલોમાં પુંકેસર અને કાર્પેલ હોય છે અને કેટલાક ફૂલો કાર્પલ્સ અથવા પુંકેસર ધરાવે છે. થર્ડ વ્હીલને એન્ડ્રોસિઅમમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે નર વંશ છે. ચોથી વલયને જિનોએસીયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે ફૂલના માદા ભાગ છે.

કાર્પેલ શું છે?

કાર્પલ્સ એ મેગાસ્પોરોફિલ્સ છે મેગાસોપોરોફિલ્સ પાંદડા સંશોધિત થાય છે, જે પાંડુરો ધરાવે છે. હાજર કાર્પલ્સની સંખ્યાને આધારે, પેશીલા કાં તો સરળ અથવા સંયોજન હોઈ શકે છે. જ્યારે પેનિટી એક માત્ર કાર્પેલ વહન કરે છે, ત્યારે તે એક સરળ સ્ફટિક કહેવાય છે, અને જયારે પેશીલ બે કે તેથી વધુ વહન કરે છે, ત્યારે પેનિટીને કંપાઉન્ડ પિસ્તિલ કહેવાય છે. કમ્પાઉન્ડ પિસ્તલ્સમાં, કાર્પલ્સ મફત રહી શકે છે, અથવા તે ફ્યૂઝ થઈ શકે છે. દરેક કાર્પેલ પાસે ત્રણ ભાગ છે. તે લાંછન, શૈલી અને અંડાશય છે. લાંછન શૈલીના ઉપલા અંતર પર છે, અને તે માળખું છે જે પરાગ અનાજ મેળવે છે. માળખાકીય રીતે, લાંછન મૂઠ ​​જેવું છે, અને પરાગ અનાજ મેળવવા માટે તે ભેજવાળું છે. પ્રકાર અંડાશયના વિસ્તરણ જેવું છે, જે અત્યંત પાતળું અને સાંકડી નળી જેવું છે. તે ટોચ પર લાંછન ધરાવે છે પરાગ અનાજનો ઉપયોગ કરવા માટે શૈલીની સપાટી ખૂબ સરળ અને રુવાંટીયુક્ત હોઈ શકે છે. શૈલીના તળિયે સોજો જોઈ માળખું છે, જે અંડાશય છે. અંડાશયને સિંગલ કોમ્પેન્ડર્ડ અથવા બહુવિધ સભા હોઈ શકે છે. અંડાશયમાં બીજકોષનો સમાવેશ થાય છે. પ્રત્યેક અંડાશયની અંદર ગર્ભના સીઓસી હોય છે. ગર્ભાધાન પછી, અંડાશયથી ફળ ઉત્પન્ન થાય છે, અને બીજકોણ બીજને ઉગાડે છે

પિસ્ટીલ શું છે?

ફૂલની માદા પ્રજનનવર્ધક વલય, જિનોઅસીયમ છે, જેને પિસ્તળ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ફૂલના ચોથા વરલો છે. પિસ્તેલામાં એક અથવા વધુ કાર્પલ્સ હોય છે. તે એક અથવા વધુ કાર્પલ્સ સમાવી શકે છે હાજર કાર્પલ્સની સંખ્યાને આધારે, પેશીલા કાં તો સરળ અથવા સંયોજન હોઈ શકે છે. જ્યારે પેનિટી એક માત્ર કાર્પેલ વહન કરે છે, ત્યારે તે એક સરળ સ્ફટિક કહેવાય છે, અને જયારે પેશીલ બે કે તેથી વધુ વહન કરે છે, ત્યારે પેનિટીને કંપાઉન્ડ પિસ્તિલ કહેવાય છે. કમ્પાઉન્ડ પિસ્તલ્સમાં, કાર્પલ્સ મફત રહી શકે છે, અથવા તે ફ્યૂઝ થઈ શકે છે.

કાર્પેલ અને પિસિલ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• કાર્પેલ એ પિસ્તલ્સના મૂળ એકમો છે, જે મફત અથવા ફ્યૂઝ થઈ શકે છે.

• અમુક પરિસ્થિતિઓમાં, બે શબ્દો એકબીજાના બદલે વાપરી શકાય છે, પરંતુ અમુક પરિસ્થિતિઓમાં, તેનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. ઉદાહરણ તરીકે, શબ્દોનો એકબીજાના બદલે ઉપયોગ થાય છે જ્યારે ફૂલમાં ત્રણ મફત કાર્પલ્સ અને ત્રણ સરળ પિસ્તલ્સ હોય છે. જો કે, જ્યારે ફૂલમાં 3 વાયુ કાર્પલ્સ હોય ત્યારે બે શબ્દ એકબીજાના બદલે ઉપયોગમાં લેવાતા નથી કારણ કે તે પછી માત્ર એક જ સંયોજન પિસિલ હોય છે.