બેંક ડ્રાફ્ટ અને ચેક વચ્ચેનો તફાવત

બેન્ક ડ્રાફટ વિ ચેક

ચકાસે છે અને બૅન્ક ડ્રાફ્ટ્સ એવી સેવાઓ છે જે બૅન્ક દ્વારા તેના ગ્રાહકોને માલ અને સેવાઓ માટે ચુકવણી કરવા માટે આપવામાં આવે છે. જ્યારે તેઓ એકબીજાની જેમ ધ્વનિ કરી શકે છે ત્યાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ તફાવતો છે મુખ્ય તફાવત એ છે કે ચેક બેંકના ગ્રાહક દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે અને તેની ખાતરી આપતી નથી, જ્યારે બેંક દ્વારા ડ્રાફટ આપવામાં આવે છે અને બેંક દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવે છે. નીચેના લેખમાં ચેક અને બેંક ડ્રાફ્ટ વચ્ચેના ઘણા અન્ય તફાવતો પર નજર નાંખવામાં આવે છે.

ચેક શું છે?

ચેક એ પેમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે વ્યક્તિગત અથવા વ્યવસાયને વ્યવહારો પતાવટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. વ્યક્તિ જે ચુકવણી કરે છે અને ચેક લખે છે તેને ચેકના ડ્રોવર કહેવામાં આવે છે. વ્યક્તિ જે ચેક મેળવે છે અને તેને ભંડોળ મેળવવા માટે કરે છે તેને ચૂકવનાર કહે છે ચેક સુવિધા બેંક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે જ્યાં ડ્રોઅરનું એકાઉન્ટ રાખવામાં આવે છે. ચેકને ભરી વખતે, ચુકવણીકારે બેન્કને ચેક પ્રસ્તુત કરવો પડશે જ્યાં ચુકવણી કરવામાં આવશે. જો ચેક એ બેરર ચેક છે અથવા રોકડ ચૂકવવામાં આવે છે, તો ચુકવણી કોઈપણને કરવામાં આવે છે જે બેંકને ચેક રજૂ કરે છે જો ચેક એક ઓર્ડર ચેક છે, તો તેનો અર્થ એ કે ચેક વ્યક્તિને સ્પષ્ટ કરે છે કે જેની પાસે ભંડોળ ચૂકવવું જોઈએ, તે કિસ્સામાં બેંક નાણાં લેનારની ઓળખની ચકાસણી કરે છે અને ચુકવણી કરે છે. ચેક એક એવી સુવિધા છે જે બેંક ગ્રાહકોને બેંકની મંજૂરી આપે છે કે જે વર્તમાન એકાઉન્ટ્સ ધરાવે છે. ચેક ચેકની અનુકૂળ પદ્ધતિ છે, જો કે, ચેક ચુકવણીની ખાતરી આપતું નથી. આ ઘટનામાં ડ્રોવરના બેંક ખાતામાં ચેકની ચુકવણી માટે પૂરતા ભંડોળ નથી રાખવામાં આવે તો તેને બાઉંડ અથવા અપમાનિત કરવામાં આવે છે.

બેન્ક ડ્રાફ્ટ શું છે?

એક બેંક ડ્રાફ્ટ એક પેમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે ચુકવણીકારની વિનંતી પર બેંક દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. ડ્રોવર એ બેંક ડ્રાફટ લખી બેંક છે, ડ્રાફ્ટ એ બેન્કનો ગ્રાહક છે જે ડ્રાફટની ચુકવણી કરવા માટે વિનંતી કરે છે અને ચુકવણીકાર એ ચુકવણી મેળવતી પાર્ટી છે. એક બેંક ડ્રાફટ માટે સહી કરવાની જરૂર નથી અને તેથી, કદાચ છેતરપિંડી માટે ખુલ્લી છે. સર્ટિફાઇડ બૅન્ક ડ્રાફ્ટ્સ , બીજી બાજુ, બેંક ડ્રાફ્ટ્સ છે જે એક બેંક અધિકારી દ્વારા સહી કરે છે અને પ્રમાણિત થાય છે જે ડ્રાફ્ટ વધુ સુરક્ષિત બનાવે છે. બૅન્ક ડ્રાફટ ચુકવણીની બાંયધરી આપે છે, કારણ કે બૅન્ક ડ્રાફ્ટ જારી કરવામાં આવે તે પહેલાં બેન્કને આવશ્યક ચુકવણી કરવા માટે ડ્રાફ્ટના ખાતામાં પૂરતું ભંડોળ રાખવામાં આવે છે.

ચેક અને બેંક ડ્રાફ્ટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

બેંકો વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયોને સામાન અને સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવા અને વ્યવહારોનું પતાવટ કરવા માટે અનેક વિકલ્પો ઑફર કરે છે.ચુકવણી અને બેંકોના ડ્રાફ્ટ્સ બે પ્રકારની પદ્ધતિ છે. બન્ને ચુકવણી પદ્ધતિઓ એક બેંકમાંથી પસાર થાય છે અને તે સેવાઓ કે જે બેંકના ગ્રાહકોને આપવામાં આવે છે. સ્પષ્ટ થયેલ વ્યક્તિને ચોક્કસ ચુકવણી કરવા માટે અથવા ચેકના વાહકને બેંકને ઓર્ડર આપતા બેંકના એકાઉન્ટ ધારક દ્વારા ચેક જારી કરવામાં આવે છે. એક ઓર્ડર ચેક, બેરર ચેક કરતાં વધુ સુરક્ષિત છે અથવા રોકડ તરીકે નોંધાયેલ છે કારણ કે તે વ્યક્તિ અથવા પક્ષને નિર્દિષ્ટ કરે છે કે જેમાં ચુકવણી કરવામાં આવે છે. ચેક, જોકે ખાતરી આપી શકાતી નથી, કારણ કે તે તેના પર આધાર રાખે છે કે શું ડ્રોવરના ખાતામાં પૂરતી ભંડોળ રાખવામાં આવે છે. બેંકના ગ્રાહકની વિનંતી પર બેંક દ્વારા બેંક ડ્રાફ્ટ આપવામાં આવે છે. એક બેંક ડ્રાફ્ટ્સની ગેરંટી આપવામાં આવે છે કારણ કે બૅન્ક સીધા જ બેંક અથવા અન્ય બેંકમાં બીજા એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરે છે. ચેકની વિપરીત એક બેંક ડ્રાફ્ટ્સ, સહીની જરૂર નથી, જો કે, બેંકના અધિકારી દ્વારા સર્ટિફાઇડ બૅન્ક ડ્રાફટ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે અને તે વધુ સુરક્ષિત અને છેતરપિંડી-સાબિતી આપે છે. વધુમાં, બેંક ખાતા દ્વારા બૅન્ક ડ્રાફટની બાંયધરી આપવામાં આવે છે, જે મોટા પ્રમાણમાં ચુકવણી કરતી વ્યક્તિઓ ચેકની બદલે બેંક ડ્રાફ્ટ્સનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે.

સારાંશ:

ચેક વિ બૅન્ક ડ્રાફ્ટ

• બેંકો વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયોને સામાન અને સેવાઓ માટે ચૂકવણી સરળ બનાવવા અને વ્યવહારોનું પતાવટ કરવા માટે અનેક વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. ચુકવણી અને બેંકોના ડ્રાફ્ટ્સ બે પ્રકારની પદ્ધતિ છે.

• ચેક એક પેમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે વ્યક્તિ અથવા વ્યવસાયને વ્યવહારોનું પતાવટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. ચેક સુવિધા બેંક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે જ્યાં ડ્રોઅરનું એકાઉન્ટ રાખવામાં આવે છે.

• એક બેંક ડ્રાફ્ટ એક પેમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે ચુકવણીકારની વિનંતી પર બેંક દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે.

• બેંકના ખાતાધારક દ્વારા ચેક આપવામાં આવે છે જે નિર્દિષ્ટ વ્યક્તિને ચોક્કસ ચુકવણી કરવા માટે અથવા ચેકના વાહકને બેંકને ઓર્ડર આપવાનું સૂચન કરે છે.

• બેંકના ગ્રાહકની વિનંતી પર બેંક દ્વારા બેંક ડ્રાફ્ટ આપવામાં આવે છે.

• બેંકના ડ્રાફટ દ્વારા બૅન્ક ડ્રાફટની બાંયધરી આપવામાં આવે છે, કારણ કે મોટા પ્રમાણમાં ચુકવણી કરતા વ્યકિતઓ કોઈ ચેકને બદલે બૅન્ક ડ્રાફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે.

વધુ વાંચન:

  1. ટપાલ ઓર્ડર અને મની ઓર્ડર વચ્ચે તફાવત અને ચેક કરો
  2. ચેક અને પ્રોમિસરી નોટ વચ્ચે તફાવત
  3. ચેક અને એક્સચેન્જના બિલ વચ્ચેનો તફાવત