અભિગમ અને પદ્ધતિ વચ્ચેનો તફાવત

અભિગમ વિપરીત પદ્ધતિ

અભિગમ અને પદ્ધતિ એ બે શબ્દો છે જે ઘણીવાર તેમના અર્થોમાં દેખાય સમાનતાને કારણે મૂંઝવણમાં આવે છે. કડક શબ્દોમાં કહીએ તો બે શબ્દો વચ્ચે અમુક તફાવત છે.

અભિગમ એ અભિવ્યક્તિ 'નજીક એક અભિગમ' તરીકે નજીક અથવા નજીક આવતા એક કાર્ય અથવા માધ્યમનો ઉલ્લેખ કરે છે. અભિવ્યક્તિમાં 'નવા અભિગમને જરૂર છે', 'અભિગમ' શબ્દનો અર્થ 'વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ સાથે વ્યવહાર કરવાનો માર્ગ' છે.

બીજી બાજુ એક પદ્ધતિ છે જેનો અર્થ 'એક માર્ગ' અથવા 'પ્રક્રિયા' છે. તે કાર્ય જે રીતે અમલમાં મૂકાય છે તે સંદર્ભે છે. અભિગમ અને પદ્ધતિ વચ્ચેનો આ મુખ્ય તફાવત છે. તમે તેને ઉકેલવા માટે કોઈ દૃશ્ય સાથે સમસ્યાનો સંપર્ક કરો છો. બીજી બાજુ તમે તેને ઉકેલવા માટેના દૃશ્ય સાથે એક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો છો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તમે કહી શકો છો કે શબ્દ 'અભિગમ' વસ્તુઓને 'હાથ ધરવા' પર આધારિત છે, જ્યારે શબ્દ 'પદ્ધતિ' સમસ્યાઓ ઉકેલવા પર આધારિત છે.

જો તમારી અભિગમ સારી અને અસરકારક ન હોય તો તમે સમસ્યાઓનો સામનો કરવામાં નિષ્ફળશો. જો તમારી પદ્ધતિ ખોટી અથવા બિનઅસરકારક હોય તો તમે સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા માટે નિષ્ફળ જશો. અભિગમ અને પદ્ધતિ વચ્ચેનો આ મૂળભૂત તફાવત છે કેટલાક કિસ્સાઓમાં તમારા અભિગમ સમસ્યા ઉકેલવા માટેની રીત માટે માર્ગ તૈયાર કરી શકે છે. આ ખ્યાલ મુખ્યત્વે વ્યવસાયમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. વ્યવસાય સમસ્યા માટેનો અભિગમ તે ઉકેલવા માટે પદ્ધતિની શોધ માટેનો માર્ગ મોકલે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, અનુસરવાની રીત માટે અભિગમ સારો છે.

અભિગમ એ કારણ છે જ્યારે પદ્ધતિ અસર છે. બ્રિજ (પધ્ધતિ) માટેનો અભિગમ સલામત રીતે નદીના અન્ય ભાગ સુધી પહોંચવા માટે તમારા માટે સારું છે. આ બંને વિભાવનાઓ, એટલે અભિગમ અને પદ્ધતિ વચ્ચેનો તફાવત છે.