સંચય અને ડિફર્લ વચ્ચેનો તફાવત

સંચય વિ ડેફેરલ

જેઓ હિસાબની દુનિયાથી દૂર છે, સંચય અને દેશનિકાલ વિદેશી શબ્દોની જેમ સંભળાય છે. પરંતુ જેઓ હિસાબ રાખનારા છે અથવા સંસ્થા માટે પુસ્તકો રાખે છે તેઓ આ બે ખ્યાલોના મહત્વને કોઈ પણ સંચય આધારિત એકાઉન્ટિંગ પ્રક્રિયામાં જાણતા હોય છે. આ એકાઉન્ટિંગ ઇવેન્ટ્સને માન્ય કરે છે કે શું તે સમયે કે જ્યારે રોકડ પ્રાપ્ત થાય છે અથવા ખર્ચવામાં આવે છે (કોઇને આપવામાં આવે છે) ગમે તેટલું સંક્રમિત છે અથવા સ્થગિત છે. રોકડ મેળવવામાં અથવા ચૂકવણી કરવામાં આવે તે પહેલાં આવક અથવા ખર્ચની માન્યતા એ સંચય છે. ડેફેરલ માત્ર સંચયની વિરુદ્ધ છે અને રોકડ મેળવવામાં અથવા ચુકવણી કર્યા પછી ઘટનાની માન્યતાને સંદર્ભ આપે છે. આ લેખમાં અન્ય તફાવતો પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે.

રોકડ પ્રવાહ પહેલાં રોકડ પ્રવાહની માન્યતાઓને પ્રાપ્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે રોકડ પ્રવાહ પછી ઘટનાઓની માન્યતાને ડિફ્રેલ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મહેસૂલ માન્યતા સંચય એકાઉન્ટિંગનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે અને આવકની ઓળખના બે માર્ગો છે. તેઓને જ્યારે ઓળખવામાં આવે ત્યારે તેઓ ઓળખી શકાય છે અથવા જ્યારે સારા અથવા સેવાઓ વિતરિત અથવા પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. સ્રોત એકાઉન્ટિંગ માત્ર રોકડ હિસાબની વિરુદ્ધ છે, જ્યાં આવકની માન્યતા ત્યારે જ થાય છે જ્યારે રોકડ મળે છે અથવા કોઈ પણ સમયે જ્યારે વસ્તુઓ અથવા સેવાઓ પ્રસ્તુત થાય ત્યારે ચૂકવણી કરવામાં આવે છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

સંચય અને ડિફર્લ વચ્ચે તફાવત

• સંચય આવકની માન્યતા છે અને તે રોકડ રસીદ અથવા ખર્ચ તરફ દોરી જાય છે.

• તેથી ઉપાર્જનની આવક આવકની માન્યતાને સંદર્ભિત કરે છે જે હાંસલ કરવામાં આવી છે પરંતુ હજી સુધી પ્રાપ્ત થઈ નથી. તેવી જ રીતે એક્ઝ્યુએલ ખર્ચ એ ખર્ચની માન્યતા છે જેનો ખર્ચ થયો છે પરંતુ ચુકવણી હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી.

• ઊલટું, વાસ્તવિક રોકડ વ્યવહારો પછી રસીદો અને ચુકવણીની માન્યતા છે. તેથી ડિફરરલ આવકના કિસ્સામાં તમને રોકડ મળે છે પરંતુ તેની માન્યતા પછીથી કરવામાં આવે છે.

• એ જ રીતે, તમે કર્મચારીઓના વેતન માટે આવરી લેવા માટે રોકડ ચૂકવતા હોવ પરંતુ તમારા પુસ્તકોમાં તે પછીથી ઓળખો.