માન્યતાપ્રાપ્ત અને અધિકૃત વચ્ચેનો તફાવત

માન્યતા પ્રાપ્ત કરાયેલા વેચાતા

માન્યતાપ્રાપ્ત અને શ્રેયવાળાં એવા બે શબ્દો છે જે ઘણીવાર તેમના અર્થમાં સમાનતાને કારણે મૂંઝવણમાં આવે છે. કડક શબ્દોમાં તેમના અર્થો ખરેખર અલગ છે. શબ્દ 'માન્યતાપ્રાપ્ત' શબ્દનો અર્થ 'આભારી' ના અર્થમાં થાય છે જેમ કે

1 આ કહેવત ચાર્લ્સ ડિકન્સને માન્યતાપ્રાપ્ત છે.

2 બધા ગુણો ઓલમાઇટી માટે માન્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

બન્ને વાક્યોમાં, તમે જોઈ શકો છો કે 'માન્યતાપ્રાપ્ત' શબ્દનો ઉપયોગ 'આભારી' ના અર્થમાં થાય છે અને તેથી, પ્રથમ વાક્યનો અર્થ 'આ વાત ચાર્લ્સ ડિકન્સને આભારી છે', અને બીજા વાક્યનો અર્થ 'સર્વશક્તિમાન સર્વશક્તિમાનને આભારી છે'

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે શબ્દ 'માન્યતાપ્રાપ્ત' શબ્દને 'એઝોપથી' થી 'વારંવાર' અનુસરવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત વાક્યોમાં, તમે જોઈ શકો છો કે શબ્દ 'પછી' દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બીજી બાજુ, શબ્દ 'શ્રેય' નો ઉપયોગ નીચે વાક્યોમાં 'ઉમેરાયેલા' અથવા 'સાથે આપવામાં આવે છે' ના અર્થમાં થાય છે.

1. તમારા એકાઉન્ટને થોડા ડોલર સાથે શ્રેય આપવામાં આવે છે

2 એક કલાકારને કલ્પનાની ગુણવત્તા સાથે શ્રેય આપવામાં આવે છે.

પ્રથમ વાક્યમાં, તમે જોઈ શકો છો કે 'શ્રેય' શબ્દનો ઉપયોગ 'ઉમેરાયેલા' ના અર્થમાં થાય છે અને તેથી તેનો અર્થ 'તમારા એકાઉન્ટમાં થોડાક ડોલર ઉમેરવામાં આવે છે'. એ જ રીતે, શબ્દનો ઉપયોગ બીજા વાક્યમાં 'આપવામાં આવે છે' ના અર્થમાં થાય છે અને તેથી, સજાનો અર્થ 'કલ્પનાની ગુણવત્તા સાથે કલાકારને આપવામાં આવે છે'.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે શબ્દ 'માન્યતાપ્રાપ્ત' શબ્દ ક્યારેક 'ભલામણ' ના અર્થમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે '' યુનિવર્સિટીએ સ્વાયત્તતાની સ્થિતિને માન્યતા આપી હતી ''. આ સજામાં, 'માન્યતાપ્રાપ્ત' શબ્દનો ઉપયોગ 'ભલામણપાત્ર' ના અર્થમાં થાય છે અને તેથી, સજાનો અર્થ 'સ્વાયત્તતાની સ્થિતિને યુનિવર્સિટીની ભલામણ કરવામાં આવી હતી'