સ્વીકાર અને સ્વીકાર્યું વચ્ચેનો તફાવત

સ્વીકારો અને સ્વીકાર્યું સ્વીકારો અને સ્વીકાર્યું એ બે શબ્દો છે જે ઘણી વખત શબ્દો જે સમાન અર્થો હોય તે રીતે ગેરસમજ થાય છે. વાસ્તવમાં તેઓ બે શબ્દો છે જે બે અલગ અલગ અર્થો ઉત્પન્ન કરે છે. શબ્દ 'સ્વીકાર' શબ્દ 'હું આ પરિસ્થિતિ સ્વીકારી' સજા તરીકે 'ધ્યાનમાં લઈ' ના અર્થમાં ઉપયોગ થાય છે. આ સજામાં 'સ્વીકાર' શબ્દનો ઉપયોગ 'ધ્યાનમાં લેવા' ના અર્થમાં થાય છે અને તેથી સજાનો અર્થ 'હું આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખું છું' હશે.

બીજી બાજુ 'સ્વીકાર્ય' શબ્દ 'ગુનો કર્યો હોવાનું કબૂલ કરનાર વ્યક્તિ' સજા તરીકે 'શરણાગતિ' નો હેતુ સૂચવે છે. અહીં 'એડિટ' શબ્દનો ઉપયોગ વ્યક્તિના શરણાગતિના હેતુથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ 'સ્વીકારો' અને 'સ્વીકાર્યું' શબ્દો વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત છે.

શબ્દ 'સ્વીકાર' શબ્દનો અર્થ 'પ્રાપ્ત કરવા માટે સંમત' થાય છે, જે 'તેમણે સ્વીકાર્યો હતો' આ સજામાં 'સ્વીકાર' શબ્દનો ઉપયોગ 'પ્રાપ્ત કરવા માટે સંમત' નો અર્થ આપે છે અને સજાનો અર્થ 'તેઓ ઓફર પ્રાપ્ત કરવા સંમત' હશે.

બીજી બાજુ શબ્દ 'પ્રવેશ' શબ્દ 'પરવાનગી' ના વધારાના અર્થને સજા તરીકે આપે છે '' ગેટ કચેટે તેને કોલેજના પ્રવેશદ્વારમાં પ્રવેશવા માટે સ્વીકાર્યા '' અહીં 'એડિટ' શબ્દનો ઉપયોગ 'પરવાનગી' ના અર્થમાં થાય છે અને સજાનો અર્થ 'ધ ગેટ કીપરે તેને કોલેજની જગ્યામાં દાખલ કરવાની મંજૂરી આપી હતી'.

'સ્વીકાર્યું' શબ્દનો ઉપયોગ કેટલીક વખત 'એન્ટ્રી' ના અર્થમાં થાય છે જે 'છેલ્લા રાત્રે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો'. અહીં 'પ્રવેશ' શબ્દનો ઉપયોગ 'પ્રવેશ મેળવવામાં' ના અર્થમાં થાય છે અને સજાનો અર્થ 'તે છેલ્લા રાત્રે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો હતો'. આ બે શબ્દો વચ્ચે તફાવત છે, એટલે કે સ્વીકાર અને સ્વીકાર્યું.