ગેરહાજર અને ગેરહાજરી વચ્ચે તફાવત

ગેરહાજર vs અયોગ્ય

ગેરહાજર ઇંગ્લીશ ભાષામાંનો એક શબ્દ છે જેનો સંદર્ભ આપવા માટે વપરાય છે કંઈક અથવા કોઈ વ્યક્તિ જે હાજર નથી અથવા ખૂટે છે ગેરહાજરી અન્ય શબ્દ છે જે ગેરહાજર હોવાની સ્થિતિ છે. તેનો અર્થ એ કે જો કોઈ હાજર ન હોય, તો તે ગેરહાજર છે અને તેની ગેરહાજરી નોંધવામાં આવે છે. જો કે, સ્પષ્ટ રીતે અલગ હોવા છતાં, ઇંગ્લીશ ભાષાના ઘણા શીખનારાઓ છે જે ઇંગલિશ બોલતા અને લખતી વખતે અયોગ્ય અને ગેરહાજરી વચ્ચે યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરવા માટે મુશ્કેલ છે. આ લેખ તે સ્પષ્ટ કટ ઉદાહરણો આપીને ગેરહાજર અને ગેરહાજરી વચ્ચેના તફાવતને સાફ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

ગેરહાજર

ગેરહાજર એક શબ્દ છે જે હાલના એક અનુરૂપ છે. તેથી, જો કોઈ હાજર નથી અથવા ખૂટે છે, તો તે ગેરહાજર હોવાનું કહેવાય છે. ગેરહાજર એ એવા શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ ગુણવત્તા અથવા લક્ષણ જે ગેજેટ અથવા એક વ્યક્તિમાં અભાવ અથવા ખૂટે છે તેનો સંદર્ભ આપવા માટે થાય છે. ગેરહાજર વ્યક્તિને એક વર્ગની જગ્યાએ હાજર હોવા છતાં અવિરત વિચારસરણીના રૂપમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે અસામાન્ય હોઈ શકે છે. ગેરહાજર શબ્દનો ઉદ્દભવ 1350-1400 એડીની છે જે લેટિન શબ્દમાંથી છે જેનો અર્થ એ કે દૂર રહેવાની અથવા હાજર રહી ન હોય. નીચેના ઉદાહરણો પર એક નજર.

• તાવને લીધે શાળામાં ગેરહાજર રહ્યો હતો

• રોન પોતાની જાતને ગાયકવૃંદથી ગેરહાજર રાખતા

• હેલેન તેના ચહેરા પર ગેરહાજર હતા

• આ એક લક્ષણ છે અથવા જીન સસ્તન પ્રાણીઓમાં હાજર રહે છે પરંતુ પક્ષીઓમાં ગેરહાજર છે

અત્યારે

ગેરહાજરી એ દૂર રહેતી સ્થિતિ તેમજ એક જ્યારે હાજર નથી ત્યારે બંને હોઈ શકે છે. ગેરહાજરી એ વ્યક્તિમાં ગુણવત્તા અથવા લક્ષણની અભાવ દર્શાવવાનું પણ સૂચન કરે છે. ગેરહાજરી એ મનની સ્થિતિ પણ છે જ્યારે કોઈ વ્યકિતને વિનયી ન હોય તેવા વ્યક્તિ સાથે ગેરહાજર માનવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે સમયની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ગેરહાજરી એ સમય છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ હાજર નથી. નીચેના ઉદાહરણો પર એક નજર.

• તેમની ગેરહાજરી મોટા ભાગના લોકો દ્વારા નોંધવામાં આવી હતી

• તેમની ગેરહાજરીથી જહોન સ્પષ્ટ હતો

• ટીમના નવા નિયુક્ત કપ્તાનમાં નેતૃત્વ ગુણોની ગેરહાજરી હતી

શું ગેરહાજર અને ગેરહાજરી વચ્ચે શું તફાવત છે?

• ગેરહાજર હાલના વિરુદ્ધ છે, અને તે એક વિશેષણ છે.

• ગેરહાજરી હોવાની સ્થિતિ છે.

• ગેરહાજર એક વિશેષતા છે, ગેરહાજરી એક નામ છે